Title: Problematika nepojištěných pacientů v ambulantní péči z pohledu všeobecné sestry
Other Titles: The issue of uninsured patients in emergency care from the perspective of a nurse in general practice
Authors: Benešová, Soňa
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32103
Keywords: pacienti-pojištění-cizinci-migrace-pohotovost
Keywords in different language: patients-insurance-aliens-migration-alert
Abstract: Problematika nepojištěných pacientů cizí národnosti je stále diskutované téma. Cílem bakalářské práce je zmapovat vybrané poskytovatele zdravotnických služeb Plzeňského kraje, poukázat na nedostatky a časovou vytíženost nelékařského zdravotnického personálu v péči o nepojištěného pacienta cizí národnosti. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část stručně vysvětluje a zahrnuje aktuální údaje o migraci v České republice, přehledu systému pojištění, činnostech sestry v ambulantním úseku chirurgie, traumatologie a intenzivní medicíny a také popisu administrativních náležitostí v případě ověřování a identifikace dokladů pacienta cizí národnosti. V praktické části je pomocí dotazníků zhodnocena znalost, postupy a čerpání informací všeobecných sester v péči o nepojištěné pacienty, jejich pracovní a časová vytíženost administrativní náplní v době pohotovostní služby a problematika v komunikaci s pacienty cizí národnosti.
Abstract in different language: The issue of uninsured patients a foreign nationality is still a debated topic. The aim of the thesis is to map the selected provider of health services of the Pilsen region, pointing out the deficiencies and the time utilization of non-medical health professionals in the care of the uninsured patient a foreign nationality. Bachelor thesis consists of two parts. The first theoretical part briefly explains and includes current data on migration in the Czech Republic, a system overview of the insurance, the activities of the sisters in the outpatient Department of surgery, Traumatology and intensive medicine and also the description of administrative formalities in the case of authentication and identification documents of the patient foreign nationals. In the practical part is using the questionnaires evaluated knowledge of drawing information, procedures, and General nurses in the care of uninsured patients, their work and time utilization of administrative fillings in time of emergency services and the problems in communication with patients foreign nationals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
BENESOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
BENESOVA OP.pdfPosudek oponenta práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
BENESOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce448,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.