Title: Role sestry v péči o obézního pacienta v chirurgii
Other Titles: The role of a nurse taking care of an obese patient in surgery
Authors: Langová, Alena
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Referee: Šafránková Zuzana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32109
Keywords: obezita;obézní pacient;chirurgická léčba;role sestry;ošetřovatelská péče v chirurgii;komplikace obezity v chirurgické péči
Keywords in different language: obesity;obese patient;surgical treatment;role of nurse;nursing care in surgery;complications of obesity in surgical care
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rolí sestry při poskytování ošetřovatelské péče obézním pacientům v chirurgii. Teoretická část práce je zaměřena na popis obezity, komplikací spojených s tímto onemocněním a možností prevence, podpory a léčby. Dále je práce zaměřena na poskytování ošetřovatelské péče před, během a po operačním výkonu u obézních pacientů, a na rizika spojená s ošetřovatelskou péčí u těchto pacientů. Praktická část poskytuje údaje získané na základě zkušeností, znalostí, názorů a návrhů všeobecných sester chirurgického oddělení a operačního sálu, které se týkají komplikací spojených s poskytováním ošetřovatelské péče obézním pacientům. Na základě výzkumného šetření jsou v závěru práce formulovány odpovědi na výzkumné otázky.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the role of the nurse in providing nursing care to obese patients in surgery. The theoretical part of the thesis is focused on the description of obesity, the complications associated with this disease and the possibilities of prevention, support and treatment. Furthermore, the work is focused on providing nursing care before, during and after surgery in obese patients and the risks associated with nursing care in these patients. The practical part provides data gained from the experience, knowledge, views and suggestions of nurses of the Surgical Unit and the operating room regarding the complications associated with the provision of nursing care to obese patients. Based on the research, at the end of the thesis are formulated answers to research questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Alena Langova 2018.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
LANGOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
LANGOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
LANGOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce443,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.