Název: Přehled metod výroby vodíku
Další názvy: Review of methods of hydrogen production
Autoři: Havránek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Valenta, Václav
Oponent: Konáš, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3213
Klíčová slova: vodík;termochemické cykly;hybridní elektrolýza;S-I proces;Westinghouse;PBMR;PB-AHTR;parní reforming;kyselina sírová;LiF-BeF2;NaF-NaBF4;tepelný výměník;deskový grafitový kompozit;schéma provozu;jaderný reaktor
Klíčová slova v dalším jazyce: hydrogen;thermochemical cycles;hybrid electrolysis;S-I process;Westinghouse;PBMR;PB-AHTR;steam reforming;sulfuric acid;LiF-BeF2;NaF-NaBF4;heat exchanger;plate graphite composite;flow sheet;nuclear reactor
Abstrakt: Bakalá ská práce ř eš í problematiku výroby vodíku. Práce shrnuje nejperspektivnější metody výroby vodíku použ itelné ve spojení s jadernými reaktory. Druhou částí práce je výpo et tepelného výmě níku mezi fluoridovou solí a kyselinou sírovou.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with hydrogen production. The thesis summarizes the most perspective methods of hydrogen production comparable with nuclear reactor. The next part of the thesis is thermal calculation of heat exchanger, molten salt - sulfuric acid.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2012_JH.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2294_0001.pdfPosudek vedoucího práce29,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2295_0001.pdfPosudek oponenta práce59,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2312_0001.pdfPrůběh obhajoby práce19,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.