Název: Tachovsko a Plzeňsko jako kraje plné pověstí - studie k problematice lokální identity a kolektivní paměti
Další názvy: Districts of Tachau and Pilsen as fabulous regions - study on the issue of local identity and collective memories
Autoři: Hajžmanová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32132
Klíčová slova: tachovsko;plzeň;regionální pověsti;josef stich;miloslav bělohlávek;pověst;národ
Klíčová slova v dalším jazyce: the district tachov;pilsen;regional folk-tales;josef stich;miloslav bělohlávek;a folk-tale;a nation
Abstrakt: Tato práce se zabývá regionálními pověstmi Tachovska a jejich rozšířením mezi žáky tamních základních a středních škol. Tachovsko, které leží v bývalých Sudetech, bylo po vysídlení německého obyvatelstva po druhé světové válce nově osídleno. Nově příchozí obyvatelé neměli k tomuto kraji žádný vztah, proto je předpokládán zánik tamního kulturního dědictví ve formě pověstí. Zkoumání bylo prováděno pomocí dotazníků, které byly zadávány žákům od 11 do 19 let. Průzkum znalosti regionálních pověstí byl zároveň uskutečněn i v Plzni, ve které po druhé světové válce nedošlo k výraznějším demografickým změnám, aby bylo možné výsledky z obou lokalit porovnat. Cílem práce je zjistit, zda se potvrdila hypotéza autorky, že regionální pověsti Tachovska nejsou cílové skupině známy a regionální pověsti Plzně jsou naopak v povědomí obyvatel i dnes. Práce se nejprve věnuje charakterizaci pověsti jako jednoho z literárních žánrů a stručnému shrnutí historie obou zkoumaných regionů. Získané vědomosti jsou dále aplikovány na konkrétní sbírky regionálních pověstí Plzně a Tachovska, ze kterých autorka čerpala při tvorbě dotazníků. Následně je popsána struktura dotazníků a jejich vyhodnocení. Výsledky zkoumání jsou souhrnně prezentovány v závěru práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the regional folk-tales from the Tachov district and the city Pilsen and their spread amongst the pupils of the local elementary and high schools. The district Tachov, which lies in the former Sudety area, has been resettled after the expulsion of the German inhabitants after the Second World War. As the new inhabitants did not have any relationship to their newly-acquired land, it is presumed that the local cultural heritage in the form of folk-tales has been lost. The research for the thesis was carried out with the help of questionnaires, which were distributed to pupils between the age of 11 and 19. The research of the awareness of the local folk-tales was simultaneously carried out in the city of Pilsen, where there has been no such demographic change, to compare the results of the both districts. The aim of the thesis is to find out whether the hypothesis that, in the Tachov district, the focus group is no longer aware of the regional folk-tales, but that they remain known to the focus group in the city of Pilsen corresponds to reality. The first part of the thesis deals with the characterisation of the folk-tale as a literary genre and offers a short summary of the history of both researched districts. The gained knowledge is then applied on a particular collection of local folk-tales, which was used as the basis for the questionnaire. The second part describes the structure of the questionnaires and their evaluation. The results of the research are presented in the summary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA Hajzmanova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajzmanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajzmanova_op.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajzmanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce327,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.