Title: Porovnání programů pro síťové výpočty
Other Titles: Comparison of Software for Power Network Analysis
Authors: Stec, Tomáš
Advisor: Vykuka Roman, Ing.
Referee: Noháč Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32200
Keywords: elektrické sítě;elektrizační soustavy;admitanční matice;metoda uzlových napětí;modelování sítí;analýza toku výkonu v síti;power flow analýza;load flow analýza
Keywords in different language: electrical networks;electrical systems;admitance matrix;nodal method;network modeling;analysis of flow of power in the network;power flow analysis;load flow analysis
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na porovnání programů zabývající se výpočty a analýzou elektrických sítí zejména v oblasti ustáleného chodu soustavy. V první fázi je proveden teoretický rozbor problematiky, který plynule navazuje na tvorbu vlastní testovací sítě, jenž je následně analyzována. Každý program je stručně uveden. Byla vybrána specifická kritéria, v rámci kterých bylo provedeno vzájemné porovnání. Výsledek porovnání je přehledně strukturován v tabulkách. Závěr práce je objektivní srovnání zvolených software.
Abstract in different language: Submitted bachelor's thesis is focused on a comparison of programs that are dealing with calculations and power grid analysis especially in the area of steady state of the system. In the first phase, there is done a theoretical opening which smoothly follows up with creation of own testing network that is further analysed. Each program is briefly introduced. Specific criteria was chosen, within which a mutual comparison has been conducted. The outcome of comparison is clearly structured in tables. The conclusion of this work is objective comparison of the chosen software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-STEC-2018-porovnani-programu-pro-sitove-vypocty-final-version.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
075009_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,73 kBAdobe PDFView/Open
075009_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce417,25 kBAdobe PDFView/Open
075009_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce341,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.