Title: Vliv provedení svaru plechu jádra transformátoru na velikost proudu naprázdno
Other Titles: Influence of the welding of the transformer core to the magnitude of the current
Authors: Myslivec, Jan
Advisor: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Vajnar Vladimír, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32209
Keywords: transformátor;proud naprázdno;svar;transformátorový plech;transformátorové jádro.
Keywords in different language: transformer;idle current;weld;transformer plate;transformer core.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti svaru plechu na proud naprázdno transformátoru. Jelikož velikost proudu naprázdno je dána především kvalitou magnetického obvodu transformátoru, který se skládá z transformátorových plechů, má právě svar těchto plechů velký podíl na jeho velikost. V práci je provedeno měření proudů svařovaných plechů při různých svařovacích rychlostech a posuvech. Dále je naměřená hodnota proudu porovnána s hodnotou vypočtenou. V závěru práce je diskutován samotný vliv svaru a vyhodnocení, který typ svaru je pro transformátor nejvhodnější.
Abstract in different language: The presented bachelor´s thesis is focused on the properties of transformer sheets bond for no-load current of a transformer. As the amount of the no-load current depends mainly on the quality of the magnetic circuit of the transformer consisting of the transformer sheets, so the bond of these sheets is essential with respect to the current´s amount. In this thesis, there have been the currents of the welded sheets measured in accordance to different welding speeds and advance applied. Furthermore, the measured value of the current is compared to the calculated one. The influence of the bond itself is discussed in the conclusion of the thesis as well as the evaluation which type of the bond is the most suitable for a transformer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myslivec, Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
075023_oponent.pdfPosudek oponenta práce399,87 kBAdobe PDFView/Open
075023_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,18 kBAdobe PDFView/Open
075023_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce284,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.