Title: Analýza obsahu výuky dějin umění ve výtvarné výchově na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Analysis of History of Art education at Primary schools
Authors: Hubková, Monika
Advisor: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Podlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32239
Keywords: výtvarná výchova;dějiny umění;poznávání;vizuální komunikace;rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Keywords in different language: art education;history of art;cognition;visual communication;the framework educational programme for basic education
Abstract: Cílem práce je zjistit s uplatněním výzkumu v jaké míře a jakým způsobem jsou na druhém stupni základních škol uplatňovány dějiny umění. Snahou práce je na základě tohoto výzkumu vytvořit návrh začlenění dějin umění do výuky výtvarné výchovy na druhém stupni základních škol s ohledem na Rámcový vzdělávací program. Práce je rozčleněna do tří částí. Teoretická část se snaží najít oporu pro výzkum a začlenění dějin umění do výtvarné výchovy v odborné literatuře. Výzkumná část se zabývá sondou do hodin výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol. Didaktická část nastiňuje možnost začlenění poznatků z výzkumu do praxe v návaznosti na kurikulární dokumenty pomocí návrhu a ověření tří výukových jednotek, ve kterých se pracuje s dějinami umění.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor Thesis is to find out by research to what extend and in what way is History of Art applied at Primary schools. And based on this research make a suggestion how to integrate History of Art into Art Education with considering the Framework Educational Programme for Basic Education. It is divided into three parts. Theoretical part is trying to find the support for the research and for the inclusion history of art into art education at professional literature. The research part deals with the exploration at Primary schools. The third,didactic part, tries to outline the possibility of incorporating research results into practise based on curriculum documents thanks to suggestion and verification of three teaching units in which History of Art is working with.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Hubkova_Monika_2018.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Hubkova Monika_2018.pdfPrůběh obhajoby práce435,44 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Hubkova Monika_vedouci_Vancat_2018.pdfPosudek vedoucího práce899 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Hubkova Monika_oponent_Podlipsky_2018.pdfPosudek oponenta práce845 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.