Název: Detailní finanční analýza vybraných slévárenských podniků
Další názvy: Detailed financial analysis of selected foundry enterprises
Autoři: Chocholková, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Kotková Martina, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32272
Klíčová slova: finanční analýza;slévárenské podniky;poměrové ukazatele;vícerozměrná klasifikace;bonitní a bankrotní modely
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;foundry enterprises;financial ratios;multivariate classification;credit and bankruptcy models
Abstrakt: Tato práce se zabývá finanční analýzou vybraného vzorku slévárenských podniků a následně jejich porovnáním s oborovými hodnotami MPO ČR a vlastními oborovými hodnotami vypočítanými z dat těchto vybraných podniků. Finanční analýza v sobě zahrnuje metodiku výpočtu poměrových ukazatelů a testů v rámci vícerozměrné klasifikace. Jsou definovány kroky samotné analýzy jednotlivých podniků a porovnání výsledků analýz s odvětvím a vlastními oborovými hodnotami jako celku. Jsou popsány příčiny změn výsledků ve sledovaném období.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with financial analysis of a selected sample of foundry enterprises and then comparison with the industry values from MPO ČR and with own industry values calculated from the data of these selected companies. Financial analysis includes the methodology for calculating financial ratios and tests from the multivariate classification. The steps of analyses of individual enterprises are defined and the comparison of the results with the sector and with own industry values as a whole are described. The reasons for the changes in the results in the reporting period are described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A14B0411P - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0411P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce124,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0411P posudek.pdfPosudek oponenta práce212,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0411P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce86,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.