Title: Návrh a implementace datového modelu pro vizualizaci přenosové soustavy
Other Titles: Design and implementation of data model for electric power transmission visualisation
Authors: Kouba, Přemysl
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32277
Keywords: přenosová soustava;datový model;orm;jpa;aplikační server
Keywords in different language: electric power transmission;data model;orm;jpa;application server
Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření modelu elektrické přenosové sítě spolu s návrhem a implementací výměny dat mezi vrstvami aplikace. Tato bakalářská práce navazuje na sérii předchozích, které vznikly v rámci spolupráce Katedry informatiky a výpocetní techniky a Katedry kybernetiky. V první části práce je popsána obecná teorie grafů spolu s popisem dostupných JAVA knihoven. V další kapitole je uveden detailní rozbor použitého datového i fyzického modelu přenosové sítě včetně popisu komunikace mezi jednotlivými komponentami. Následuje popis současného stavu architektury aplikace. V poslední části této bakalářské práce jsou pak navržena řešení datových modelů a vylepšení výměny dat. Návrhy obsažené v závěru této práce mohou být využity v budoucnu v navazujících bakalářských nebo diplomových pracích.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is creating the model of electric power transmission together with design and implementation of data exchange between application layers. This thesis is the second part of the ongoing project which was created in cooperation between Faculty of Applied Sciences and Department of Cybernetics. The thesis contains graph theory together with Java graph libraries description and comparison in the first part. Next chapter contains an analysis of data model and description of inter-component communication. Last part of this thesis include the de scription of the implemented data and improvements of the application data exchange. Suggestions made in conclusion of this thesis can be used in future in subsequent bachelor or master thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce940,08 kBAdobe PDFView/Open
A14B0283P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce210,91 kBAdobe PDFView/Open
A14B0283P posudek.pdfPosudek oponenta práce368,22 kBAdobe PDFView/Open
A14B0283P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce97,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.