Title: Výuka českého jazyka ve 3. třídě Základní školy v Sedlci s využitím metod dramatické výchovy
Other Titles: Teaching Czech Language through Drama in Your Three of Primary School in Sedlec
Authors: Valentová, Lenka
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32320
Keywords: žák mladšího školního věku;dramatická výchova;literární výchova;metody dramatické výchovy;příběhové drama.
Keywords in different language: pupil of younger;school age;drama education;literary education;methods of dramatic education;story drama.
Abstract: Teoretická část diplomové práce se zabývá mladším školním věkem, vývojovou etapou, do které patří žáci 3. ročníku ZŠ. Dále se věnuje Rámcovému vzdělávacímu dokumentu a jeho klíčovým kompetencím, jsou zde také očekávané výstupy, doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova i obor Jazyk a jazyková komunikace. Poslední část Rámcového vzdělávacího programu je zaměřena na Školní vzdělávací program Základní školy v Sedlci, ve kterém je obsaženo učivo literární výchovy, které si žáci ve 3. třídě osvojují. Předposlední kapitola se zabývá dramatickou výchovou, která je začleněna do všech oddílů diplomové práce. Závěr teoretické části tvoří pojednání o příběhovém dramatu, které prostupuje celou prací. Praktická část diplomové práce je zaměřena na příběhové drama Čarodějnice. Cílem zde bylo seznámit žáky s literárním dílem Čarodějnice od Roalda Dahla zejména prostřednictvím metod dramatické výchovy. Obsahuje také společnou reflexi žáků, ve které jsou uvedeny otázky, které byly položeny žákům, a jsou zde rovněž jejich odpovědi. V praktické části jsou také popsány výsledky srovnání filmové a knižní adaptace knihy Čarodějnice v závěrečné reflexi, při které žáci vyjádřili svoji preferenci k filmové nebo knižní adaptaci. V závěru je nově použita metoda strukturovaného rozhovoru, jehož hlavním cílem bylo zjistit, zda odučená lekce naplnila svůj stanovený cíl, ale také poznat, jakým způsobem třídní učitel 3. třídy na Základní škole v Sedlci pracuje se svými žáky během hodin literatury a zdali využívá metody dramatické výchovy.
Abstract in different language: The theoretical part of the diploma thesis deals with the younger school age, the developmental stage, which includes pupils of the 3rd year of elementary school. It also focuses on the Framework Educational Document and its Key Competencies, there are also expected outputs, complementary to the educational field of drama education as well as language and language communication. The last part of the Framework Educational Program focuses on the School Education Program of the Basic School in Sedlec, which includes the study of literary education, which pupils in the 3rd class acquire. The second last chapter deals with dramatic education, which is included in all sections of the diploma thesis. The conclusion of the theoretical part is a treatise on the story drama, which permeates the whole work. The practical part of the diploma thesis is focused on the story of the Witch drama. The aim was to familiarize students with the literary work of the Witch by Roald Dahl, especially through dramatic education. It also contains a common reflection of the pupils, in which the questions asked to the pupils are referred, and there are also their answers. The practical part also describes the results of the comparison of the film and book adaptation of the Witches Book in the final reflection, in which pupils expressed their preference for film or book adaptation. In conclusion, the structured interview method was used, which main objective was to find out whether the lesson had fulfilled its intended goal, but also to know how the 3rd class teacher at the elementary school in Sedlec worked with his pupils during the lessons of the literature and whether he was using the methods of dramatic education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Valentova.L..pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Valentova VP.pdfPosudek vedoucího práce598,81 kBAdobe PDFView/Open
Valentova OP.pdfPosudek oponenta práce658,51 kBAdobe PDFView/Open
Valentova O.pdfPrůběh obhajoby práce372,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.