Název: Manželství v ŘP
Další názvy: Marriage in Roman law
Autoři: Volfová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Černý, Miroslav
Oponent: Dostalík, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3235
Klíčová slova: manželství;manželství v římském právu;manželství přísné;manželství volné;překážky manželství;zásnuby;snoubenci;římská rodina;otcovská moc;muž;žena;manžel;manželka;věno;poručenství;opatrovnictví;náboženství
Klíčová slova v dalším jazyce: marriage;marriage in roman law;strict marriage;free marriage;obstacles to marriage;engagement;engaged couple;roman family;fathers power;man;woman;husband;wife;dowry;guardianship;religion
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o manželství v římském právu. Uzavírání manželství většinou předcházely zásnuby. Aby mohlo k uzavření manželství dojít, nesměly existovat překážky manželství. Římské právo znalo dva druhy řádného manželství (manželství přísné a manželsví volné). V římské společnosti běžně docházelo ke zřizování věna. Manželství zanikalo smrtí nebo projevem vůle manželů. Práce zmiňuje také další formy soužití - concubinatus a contubernium.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with marriage in Roman law. The marriage was preceded by an engagement. In order to enter into a marriage there should not be any obstacles to marriage. Roman law recognised two kinds of due marriage (the strict marriage and the free marriage). In the Roman society it was usual to establish a dowry. The marriage ceased by death or by a willful act of the spouses. The thesis discusses about other forms of cohabitation too - concubinatus and contubernium.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE MANZELSTVI V RP.pdfPlný text práce593,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Volfova K..pdfPosudek vedoucího práce25,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Volfova K..pdfPosudek oponenta práce77,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Volfova K..pdfPrůběh obhajoby práce56,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3235

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.