Title: Detailní finanční analýza vybraného podniku
Authors: Vacínová, Karolína
Advisor: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32355
Keywords: finanční analýza;finanční zdraví podniku;ukazatel;bankrotní model
Keywords in different language: financial analysis;financial health of a business;indicator;bankruptcy model
Abstract: Obsahem této práce je soubor zvolených ukazatelů pro hodnocení finančního zdraví podniku. Cílem této práce je vytvoření vzoru pro komplexní finanční analýzu zahrnující oblast absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů a pyramidové rozklady vybraných ukazatelů. Dále zahrnující bankrotní modely pro zprostředkování včasného upozornění před případným bankrotem, bonitní model k bodovému hodnocení finančního zdraví podniku a benchmarkingový diagnostický systém například pro vyhodnocení ekonomické přidané hodnoty analyzované společnosti. Součástí finanční analýzy je porovnání s hodnotami oborového průměru. Veškeré výpočty jsou realizovány v prostředí Microsoft Excel 2016 a nástroje pro mechanizaci jsou vytvořeny v programovacím jazyku Visual Basic for Applications.
Abstract in different language: The focus of this thesis is on a group of selected indicators for evaluating the financial health of a business. The goal is to create a model for complex financial analysis including the areas of absolute, differential and ratio indicators, and the pyramidal decomposition of selected indicators. Furthermore, it also includes bankruptcy prediction models to allow for signs of a possible impending bankruptcy; a model to rate a business's overall financial health; and a benchmarking diagnostic system which can, among other things, evaluate the EVA of the company under analysis. Part of the financial analysis also contains comparisons with industry mean values. All computations were performed in the Microsoft Excel 2016 environment, and all mechanization tools were coded using the Visual Basic for Applications programming language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vacinova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
PO_Vacinova.pdfPosudek oponenta práce898,59 kBAdobe PDFView/Open
PV_Vacinova.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
OB_Vacinova.pdfPrůběh obhajoby práce330,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.