Title: Internační středisko Třemošná
Other Titles: Internent Camp of Třemošná
Authors: Malecha, Petr
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32385
Keywords: internační tábor;internační středisko;českoněmecké vztahy;odsun;třemošná;internační tábor třemošná;internační středisko třemošná;is třemošná;it třemošná
Keywords in different language: internment camp;internment center;czech-german relations;transfer;tremosna;internment camp of tremosna;internment center of tremosna;ic tremosna
Abstract: Práce představuje fungování Internačního tábora v obci Třemošná mezi lety 1945 až 1947. Přináší pohled na českoněmecké vztahy jako počátek krize 20. st, jež vyústila až ve vznik táborové soustavy. Práce zkoumá konec války a poválečnou situaci ve Třemošné a okolí s ohledem na celorepublikový vývoj. Následně dochází k objasnění potřeby vzniku táborové soustavy na československém území a zařazení IT Třemošná do regionálních souvislostí. V další části práce je popsán vznik tábora a jeho fungování v jednotlivých letech s důrazem na rok 1945. Ke konci je pozornost zaměřena na proces likvidace střediska a současnou situaci místa, na kterém stávalo.
Abstract in different language: The work presents the functioning of the International Camp in the village of Třemošná between 1945 and 1947. It brings a view of Czech-German relations as the beginning of the crisis of the 20th century, which resulted in the establishment of the camp system. The work examines the end of the war and the post-war situation in Třemošná and its surroundings with regard to the nationwide development. Then there is an explanation of the need for establishment of the camp system on Czechoslovak territory and the inclusion of IT Třemošná into regional contexts. The next part of the thesis describes the establishment of the camp and its operation in individual years with an emphasis on 1945. At the end, the focus is on the process of liquidation of the center and the current situation of the place where it stood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malecha Petr.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Malecha V.pdfPosudek vedoucího práce538,48 kBAdobe PDFView/Open
Malecha O.pdfPosudek oponenta práce846,85 kBAdobe PDFView/Open
Malecha P.pdfPrůběh obhajoby práce175,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.