Název: Přístroje a pomůcky využívané pro výuku meteorologie a klimatologie na základních a středních školách
Další názvy: Instruments and aids used for teaching meteorology and climatology at elementary and secondary schools
Autoři: Nesládková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32404
Klíčová slova: dotazníkové šetření;hodnocení učebnic;meteorologie a klimatologie;přístroje;učební pomůcky
Klíčová slova v dalším jazyce: questionnaire survey;textbook evaluation;meteorology and climatology;instruments;teaching aids
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřená na meteorologické přístroje na základních (nižších stupních gymnázia) a středních školách (vyšším stupni gymnázia), přičemž cílem je zjistit, jak moc se tyto přístroje či pomůcky používají v hodinách zeměpisu a fyziky. Práce též rozebírá kurikulární dokumenty (Bílá kniha, rámcově vzdělávací programy a školní vzdělávací programy) a analyzuje učebnice zeměpisu a fyziky z pohledu sledovaného tématu. Metody, které jsou v práci použity, jsou kvalitativního charakteru, konkrétně dotazníkového šetření a u analýzy učebnic byla použita kritéria obsahová a rozsah tématu. Dotazník se skládá ze 14 otázek a analyzované učebnice jsou 4, konkrétně dva tituly ze zeměpisu a dva tituly z fyziky. Výsledky prokázaly, že pomůcky či přístroje ve výuce nejsou v dostatečné míře používány a když už se využívají tak hlavně při výuce fyziky. Proto v diskuzi uvádím, jak bych meteorologické přístroje zakomponovala do výuky zeměpisu či jinak zpestřila výuku tématu meteorologie a klimatologie.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on meteorological device at primary (lower grammar schools) and secondary schools (upper level of grammar schools) whereas the goal is to find out to what extent these instruments or teaching aids are used in geography and physics lessons. The thesis focuses on curricular documents (White Book, Framework Educational Programs and School Educational Programs), where textbooks of geography and physics the will be analyzed from the point of view of the topic. The methods used in this work are of a qualitative nature, namely a questionnaire survey. Content criteria and topic scope were used in textbook analysis. The questionnaire consists of 14 questions and the analyzed textbooks are 4, namely two geography titles and two physics titles. The results show that teaching aids or instruments are not used to a sufficient extent and when they are used, it is mainly in teaching physics. Therefore, the discussion part of my thesis present my ideas about incorporating meteorological instruments into geography teaching or otherwise diversifying the subject of meteorology and climatology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nesladkova V. - BP - final.verze.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nesladkova V.pdfPosudek vedoucího práce675,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nesladkova O.pdfPosudek oponenta práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nesladkova P.pdfPrůběh obhajoby práce199,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.