Title: Úsečka v učivu matematiky 1. stupně
Other Titles: Line segment in the subject matter of mathematics of primary school
Authors: Kastlová, Karolína
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32431
Keywords: úsečka;1. stupeň;matematika;geometrie;sbírka úloh;kineze;manipulace;práce s papírem;rýsování
Keywords in different language: line segment;primary education;math;geometry;collection math problems;kinesis;handling of objects;working with paper;drawing
Abstract: Diplomová práce se zabývá zpracováním tématu "Úsečka v učivu matematiky 1. stupně". V teoretické části jsou sepsány poznatky o základních geometrických pojmech. Pozornost je věnována především pojmu úsečka a dále zařazení učiva o úsečce do prvostupňové matematiky. Praktická část představuje celkem 20 úloh, které tak vytváří sbírku k danému tématu. Úlohy jsou rozdělené do kapitol dle použitých metod, kterými jsou kineze, manipulace s předměty, práce s papírem a kreslení a rýsování. Důležitou částí práce je analýza činností žáků během realizace jednotlivých úloh v praxi a celková reflexe.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic "A Line Segment In the Math Curriculum Of Primary Education". Information about basic geometric terms is written in the theoretical part. It is focused primarily on the term "line segment" and also its inclusion in the math curriculum in primary education. The practical part presents twenty math problems in total which create a collection to the given topic. The problems are divided into chapters according to the methods used which are kinesis, handling of objects, working with paper and drawing. An important part of the thesis is an analysis of activities done by pupils during the implementation of the individual math problems and overall reflection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kastlova 2018.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
posudek_kastlova.pdfPosudek oponenta práce227,81 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Kastlova588.pdfPosudek vedoucího práce685,84 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Kastlova603.pdfPrůběh obhajoby práce416,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.