Title: Testování dynamických vlastností tištěných termistorů
Other Titles: Testing the dynamic properties of printed thermistors
Authors: Pavlovic, Milan
Advisor: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Referee: Kuberský Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32487
Keywords: dynamické vlastnosti;termistory ntc;časová odezva;přenosová funkce;přechodová funkce;odpor při nulovém zatížení;disipační faktor;časová konstanta;doba teplotní odezvy.
Keywords in different language: dynamic properties;ntc thermistors;time response;transfer function;transient function;zero power resistance;dissipation factor;time constant;response to step change.
Abstract: Cílem předkládané práce bylo navrhnout postup měření dynamických vlastností tištěných termistorů s ohledem na dostupnou laboratorní infrastrukturu a doporučení obsažená v normách tuzemských a zahraničních institucí. Byl sestaven postup pro měření disipačního faktoru, časové konstanty a doby teplotní odezvy. Měření bylo podrobeno 22 NTC termistorů z toho 16 tištěných a 6 referenčních. Tištěné termistory se lišily 4 materiálovými formulacemi a způsobem zapouzdření termo-senzitivní vrstvy (krycí lak, PET fólie). Správnost postupu měření byla ověřena na základě srovnání naměřených výsledků dynamických vlastností referenčních termistorů s daty uvedenými v jejich technických listech. Výstupem bylo zjištění, že postupem lze docílit řádově srovnatelných výsledků. Následovalo měření tištěných NTC termistorů, při kterém byly naměřeny hodnoty disipačního faktoru od 0,005mW/°C do 11,5 mW/°C, časové konstanty od 1,3 s do 3,7 s a doby teplotní odezvy (99,9 %) od 12,1 s do 27,5 s.
Abstract in different language: The aim of this master thesis was to propose a procedure for measurement of dynamic properties of printed thermistors with regard to available laboratory infrastructure and recommendations contained in standards of domestic and foreign institutions. A procedure for measuring dissipation factor, time constant, and temperature response time has been established. The measurement was carried out by 22 NTC thermistors including 16 printed and 6 reference thermistors. Printed thermistors differed with 4 material formulations and encapsulation of the thermo-sensitive layer (cover lacquer, PET film). The accuracy of the measurement procedure was verified by comparing the measured results of the dynamic properties of the reference thermistors with the data given in their datasheets. The outcome of the comparison was the finding that the procedure can produce results of the same order. Further measurement of printed NTC thermistors followed. The result of dissipation factor ranges from 0.005 mW/°C to 11.5 mW/°C, time constant ranges from 1.3 s to 3.7 s and response to step change (99.9 %) ranges from 12.1 s to 27.5 s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Testovani_dynamickych_vlastnosti_tistenych_termistoru_Milan_Pavlovic.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
075051_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,2 kBAdobe PDFView/Open
075051_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce374,77 kBAdobe PDFView/Open
075051_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32487

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.