Title: Testování stability tištěných termistorů
Other Titles: Testing the stability of printed thermistors
Authors: Kotora, Jan
Advisor: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Referee: Štulík Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32488
Keywords: ntc termistor;stabilita;klimatické zkoušky;teplotní citlivost odporu;odolnost součástek;tištěná elektronika;flexibilní elektronika;aklimatizace...
Keywords in different language: ntc thermistor;stability;climate testing;thermal resistance sensitivity;resistance of components;printed electronics;flexible electronics;acclimation...
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na testování stability tištěných NTC termistorů. Její součástí je zmapování tuzemských i zahraničních norem a na jejich základě vytvoření efektivního testovacího postupu pro charakterizaci dlouhodobé stability. Dalé pak výběr relevantních komerčních termistorů. Cílem je prakticky otestovat tištěné i komerční termistory dle navrženého postupu a vyhodonotit jejich stabilitu. Hlavní přínos práce spočívá v navržení efektivního pracovního postupu, který bude založený na informacích z relevantních norem a pomůže vyhodnotit testované NTC termistory. Tento postup pak lze aplikovat při dalším testování stability.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on testing the stability of printed NTC thermistors. It includes mapping of domestic and foreign standards and, on the basis of these, the creation of an effective testing procedure for characterizing long-term stability. Selection of relevant commercial thermistors is another part of this thesis. The aim is to practically test printed and commercial thermistors according to the proposed procedure and evaluate their stability. The main benefit of this work is to design an effective workflow based on information from relative standards and to help evaluate NTC thermistors tested. This procedure can be applied for further stability testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotora_Diplomova_prace.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
075052_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,41 kBAdobe PDFView/Open
075052_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,03 kBAdobe PDFView/Open
075052_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.