Title: WPT systém s vazebným prvkem v "double-D" zapojení
Other Titles: WPT system using "double-D" connection of coupling coils
Authors: Veselý, Tomáš
Advisor: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Zavřel Martin, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32491
Keywords: bezdrátový přenos energie;double d;rezonance;cívka;činitel vazby;rozptylový magnetický tok;magnetický tok;ferit;vyosení;účinnost
Keywords in different language: wireless power transfer;double d;resonance;coil;coupling coefficient;leakage magnetic fields;magnetic fields;ferrite;misalignment;efficiency
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku bezdrátového přenosu energie za pomoci dvou páru cívek. Tento systém zapojení se nazývá double D a je uvažován jako systém používaný v dopravě jelikož je schopný přenášet energii mezi primární a sekundární stranou za jízdy. První část práce popisuje základní informace o bezdrátovém přenosu energie a double D. V druhé části jsou uvedeny parametry double D, které ovlivňují vlastnosti jako je činitel vazby, účinnost a dosažený výkon. Dále je proveden návrh vlastního uspořádání a jsou nasimulovány výsledky, jako jsou právě činitel vazby, účinnost nebo rozptylový tok. Tento návrh je následně optimalizován, aby splňoval podmínky ICNIRP. Jako další bod jsou nastíněny základní náklady na stavbu tohoto systému. V závěru jsou shrnuty výsledky a porovnány běžným řešením.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the issue of wireless power transfer with using two couple of colis. This system is called double D and is considered as transport system because it is capable tranferring energy between the primary and secondary side while driving. The first part describes the basic information about wireless power transfer and double D. In the second part are described the double D parameters, which affect the properties such as coupling coefficient, efficiency and achieve output power. In addition, own design is made and results such as coupling coeffient, efficiency or leakage magnetic fields are simulated. Subsequently this own design is optimized to meet ICNIRP conditions. The next part describes the basic cost of this system. In conclusion, the results are summarized and compared with the common solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vesely.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
075055_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,36 kBAdobe PDFView/Open
075055_oponent.pdfPosudek oponenta práce415,09 kBAdobe PDFView/Open
075055_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.