Title: Motivování pracovníků v organizaci
Other Titles: Motivation of employees in the organization
Authors: Kuželková, Zuzana
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32534
Keywords: motivace;motiv;stimul;stimulace
Keywords in different language: motivation;motive;stimulus;stimulation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou motivování zaměstnanců v podniku The PUB Praha 2. Cílem práce je analyzovat souhlas a důležitost s výroky týkající se stimulačních prostředků a navrhnout řešení pro zlepšení motivace pracovníků. Teoretická část obsahuje základní pojmy vztahující se k motivaci pracovníků. Věnuje se obzvlášť stimulu a stimulačních prostředků, motivace jako takové a výkonu. Navazující na teoretickou část je část praktická. V ní je charakterizována vybraná společnost společně s jejími zaměstnanci, je představena finanční analýza podniku a rozepsány konkrétní stimulační prostředky, které společnost nabízí. Dále se soustřeďuje na analýzu motivace, vytvořenou pomocí dotazníku. Po vyplnění dotazníku následuje vyhodnocení a návrhy opatření na zlepšení situace ve společnosti.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis engages with the issue of employees' motivation in The PUB Praha 2 Company. Main goal of this Thesis is to analyse an agreement and an importance with statements relating to stimulative resources and to propose a solutions for improvement the employees' motivation. Theoretical part contains fundamental terms which are related to the employee motivation. It dedicates especially to a stimul and stimulative resources, an accomplishment and the motivation. Following on the theoretical part is a practical part. In this part a chosen society is characterized together with its employees, also a financial analysis of the company is introduced and particular stimulative resources, which the company offers, are advertised. Furthermore, it focuses on an analysis of motivation, which was created using a questionnaire. After completing the questionnaire, the evaluation and concepts of arrangement to improve a situation in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Kuzelkova konecna.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelkova_OP.pdfPosudek oponenta práce591,9 kBAdobe PDFView/Open
Kuzelkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce713,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_Kuzelkova.pdfPrůběh obhajoby práce200,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.