Title: Řízení kvality projektů
Other Titles: Project Quality Management
Authors: Křížová, Klaudie
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32546
Keywords: projekt;kvalita;řízení kvality;sedm nástrojů kvality;fmea;8d;5x proč;5s;poka yoke
Keywords in different language: project;quality;quality management;seven basic quality tools;fmea;8d;5 why;5s;poka yoke
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na řízení kvality projektů ve společnosti Faurecia Plzeň, s.r.o. Cílem práce bylo zhodnotit projekt F39, navrhnout opatření a zpracovat plán pro zajištění kvality projektů, včetně kalkulace nákladů. Tato bakalářská práce může být i doporučením pro zlepšení řízení kvality projektů ve společnosti co dělat, čemu se vyhnout apod. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretická a praktická část. Teoretická část obsahuje podklady, které jsou nezbytné pro následující kapitoly. Praktická část se skládá celkem ze čtyř kapitol, z nichž první charakterizuje společnost a hodnotí ji na základě finančních ukazatelů. Druhá kapitola popisuje projekt a hodnotí ho z hlediska řízení kvality. Třetí kapitola se zabývá návrhem opatření a poslední obsahuje plán pro zajištění kvality projektů, včetně kalkulace nákladů.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on project quality management in company Faurecia Plzeň, s.r.o. The aim of bachelor thesis was to evaluate the project F39, to propose measures and create a plan for project quality assurance, including costing. This bachelor thesis can be a proposal for improving the project quality management in the company - what to do, what to avoid etc. Bachelor thesis is divided into two parts theoretical and practical part. Theoretical part includes foundation which are necessary for the next chapters. The practical part consists of four chapters, the first one characterizes the company and evaluates it on the basis of financial indicators. The second chapter describes the project and evaluates it in terms of quality management. The third chapter deals with the proposal for measures and the last one contains a plan for project quality assurance, including costing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krizova_K15B0365P.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
BP-Krizova-VP.pdfPosudek vedoucího práce943,08 kBAdobe PDFView/Open
BP-Krizova-OP.pdfPosudek oponenta práce621,61 kBAdobe PDFView/Open
Krizova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce156,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.