Title: Posouzení výkonnosti podniku za využití finanční analýzy a bilančních pravidel
Other Titles: The assessment of enterprise performance by using financial analysis and balance sheet rules
Authors: Šedová, Jana
Advisor: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32569
Keywords: finanční analýza;metody finanční analýzy;bilanční pravidla
Keywords in different language: financial analysis;methods of financial analysis;sheet rule
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti podniku Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy a bilančních pravidel. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou, která byla provedena díky dostupnosti finančních výkazů a každoročních účetních závěrek za roky 2012-2016. První kapitola obsahuje obecnou teorii k výkonnosti podniku na základě klasických finančních ukazatelů. Druhá kapitola se zabývá teoretickým vymezením finanční analýzy, jejích zdrojů informací a základními metodami finanční analýzy. Třetí kapitola vymezuje jednotlivá bilanční pravidla. V dalších kapitolách je představena zvolená společnost a následně je provedena finanční analýza a zhodnocení dodržování bilančních pravidel v této společnosti. Na závěr je zhodnocena finanční výkonnost podniku a jsou navrženy opatření, které povedou ke zlepšení ekonomické situace v podniku.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on evaluation of the performance of Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. based on selected indicators of financial analysis and sheet rules. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part which were made due to the availability of financial statements and annual financial closures for years 2012-2016. The first chapter contains a general theory of company performance based on classical financial indicators. The second chapter deals with the theoretical definition of financial analysis, its sources of information and basic methods of financial analysis. Third part defines thei ndividual sheet rules. In the next chapters is presented selected company and financial analysis and assessment of compliance with the sheet rules are performed. In conclusion, financial performance of the company is assessed and measures are proposed to improve the economic situation in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jana Sedova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
BP-Sedova-VP.pdfPosudek vedoucího práce531,64 kBAdobe PDFView/Open
BP-Sedova-OP.pdfPosudek oponenta práce527,6 kBAdobe PDFView/Open
Sedova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce172,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.