Title: Řešení dílčích problémů dopravní logistiky v konkrétním podniku
Other Titles: The solution of partial problems of transport logistics in a particular enterprise
Authors: Beneš, Jiří
Advisor: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Říhová Pavla, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32570
Keywords: logistika;doprava;přeprava
Keywords in different language: logistics;transport;shipping
Abstract: Bakalářská práce se zabývá řešením problému logistiky. Cílem je analyzovat a vyhodnotit nově zavedený systém přepravy silniční dopravou. První část bakalářské práce je teoretická a charakterizuje základní pojmy logistiky a specifikuje druhy logistických nákladů. Dále se zabývá dopravou a přepravou, včetně rozdělení dopravních prostředků, manipulačních a přepravních jednotek. Představení konkrétní společnosti, včetně popisu a analýzy obou systémů následuje v části 4. V závěru práce jsou obsaženy subjektivní názory a doporučení, které by mohly do budoucna přispět k zlepšení. Bakalářská práce byla zpracována na základě konkrétních údajů (interních dat), která z důvodu ochrany dat byla vynásobena určitým koeficientem. Jednalo se o konkrétní společnost, jejíž název nelze v této práci uvést (proto pojmenování společnosti XY).
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the solving of logistical issues. It aims to analyse and evaluate a newly established system of shipping which uses road transport. The first part of the bachelor thesis is theoretical and defines the rudimentary terms used in logistics and it specifies the kinds of logistical loads.The paper further examines transportation, including the classification of means of transport, handling equipment and transport units. The introduction of a specific enterprise follows in Part 4, including the description and analysis of both systems. The conclusion presents subjective views and recommendations which might contribute to future improvements. The bachelor thesis was prepared based on specific figures (internal data) which were multiplied by a particular coefficient due to data protection. The specific company cannot be named in this paper (hence the company name "XY").
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Benes bakalarska prace 2018.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
benes_VP.pdfPosudek vedoucího práce900,58 kBAdobe PDFView/Open
Benes_OP.pdfPosudek oponenta práce785,97 kBAdobe PDFView/Open
Benes_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce176,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.