Název: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Další názvy: Analysis of competitiveness of the selected company
Autoři: Šlesingerová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Oponent: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32572
Klíčová slova: konkurenceschopnost;konkurenční výhoda;konkurenční strategie;pest analýza;porterův model pěti sil;finanční analýza;swot analýza.
Klíčová slova v dalším jazyce: competitiveness;competitive advantage;competitive strategy porter's five forces model;pest analysis;financial analysis;swot analysis.
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení konkurenceschopnosti podniku Hrbáček, s. r. o. na trhu mezinárodní silniční dopravy. Pro posouzení současné míry konkurenceschopnosti společnosti byly vypracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Vnější okolí podniku je analyzováno prostřednictvím PEST analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na faktory technického rozvoje, výrobní faktory, marketingové a distribuční faktory a zdroje společnosti. Současná ekonomická situace podniku je hodnocena prostřednictvím poměrových ukazatelů finanční analýzy, konkrétně ukazateli likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Zjištěné poznatky vycházející z příslušných analýz jsou zaznamenány do SWOT analýzy, která informuje o silných a slabých stránkách společnosti a potencionálních příležitostí a hrozbách. V závěru práce jsou navržena opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on the evaluation of the competitiveness of Hrbáček, Ltd. in the international road transport market. In order to assess the current level of company competitiveness, the analysis of the external and internal environment were developed. The external environment of the company is analyzed through PEST analysis and Porter's five-forces model. Analysis of the internal environment focuses on factors of technical development, factors of production, marketing and distribution factors and company resources. The current economic situation of the enterprise is assessed through financial ratios, namely liquidity, profitability, activity and indebtedness indicators. The findings obtained from the relevant analyzes are recorded in the SWOT analysis, which reports on the company's strengths and weaknesses and potential opportunities and threats. At the end of the thesis, measures are proposed to increase the competitiveness of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Slesingerova_Michaela.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Slesingerova-VP.pdfPosudek vedoucího práce543,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Slesingerova-OP.pdfPosudek oponenta práce523,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slesingerova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce136,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32572

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.