Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of competitiveness of the selected company
Authors: Šlesingerová, Michaela
Advisor: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32572
Keywords: konkurenceschopnost;konkurenční výhoda;konkurenční strategie;pest analýza;porterův model pěti sil;finanční analýza;swot analýza.
Keywords in different language: competitiveness;competitive advantage;competitive strategy porter's five forces model;pest analysis;financial analysis;swot analysis.
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení konkurenceschopnosti podniku Hrbáček, s. r. o. na trhu mezinárodní silniční dopravy. Pro posouzení současné míry konkurenceschopnosti společnosti byly vypracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Vnější okolí podniku je analyzováno prostřednictvím PEST analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na faktory technického rozvoje, výrobní faktory, marketingové a distribuční faktory a zdroje společnosti. Současná ekonomická situace podniku je hodnocena prostřednictvím poměrových ukazatelů finanční analýzy, konkrétně ukazateli likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Zjištěné poznatky vycházející z příslušných analýz jsou zaznamenány do SWOT analýzy, která informuje o silných a slabých stránkách společnosti a potencionálních příležitostí a hrozbách. V závěru práce jsou navržena opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the evaluation of the competitiveness of Hrbáček, Ltd. in the international road transport market. In order to assess the current level of company competitiveness, the analysis of the external and internal environment were developed. The external environment of the company is analyzed through PEST analysis and Porter's five-forces model. Analysis of the internal environment focuses on factors of technical development, factors of production, marketing and distribution factors and company resources. The current economic situation of the enterprise is assessed through financial ratios, namely liquidity, profitability, activity and indebtedness indicators. The findings obtained from the relevant analyzes are recorded in the SWOT analysis, which reports on the company's strengths and weaknesses and potential opportunities and threats. At the end of the thesis, measures are proposed to increase the competitiveness of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Slesingerova_Michaela.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
BP-Slesingerova-VP.pdfPosudek vedoucího práce543,62 kBAdobe PDFView/Open
BP-Slesingerova-OP.pdfPosudek oponenta práce523,39 kBAdobe PDFView/Open
Slesingerova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce136,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.