Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorUlčová, Štěpánka
dc.contributor.refereeNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-6
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:15Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:20:15Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-20
dc.identifier74859
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32576
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je Vliv okolí na konkrétní podnik. Hlavním cílem této práce je vypracování analýzy okolí zvoleného podniku STAVBA Plzeň s.r.o. a zhodnocení výsledků včetně formulace doporučení pro udržení konkurence schopnosti na stavebním trhu ve vazbě na zjištěné výsledky. První část práce se zabývá teoretickým vymezením základních pojmů týkajících se podniku, jeho okolí a charakteristikou jednotlivých faktorů prostředí ovlivňující činnost podniku. Druhá část obsahuje teoretický popis PEST analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy. Ve třetí kapitole lze nalézt podrobnosti o podniku. Následující části práce jsou věnovány praktickému aplikování analýz okolí podniku prostřednictvím vybraných metod. Na základě zjištěných výsledků byl vytvořen návrh doporučení, který by měl vést k udržení konkurenceschopnosti podniku.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectokolí podnikucs
dc.subjectpest analýzacs
dc.subjectporterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectswot analýzacs
dc.titleVliv okolí na konrétní podnikcs
dc.title.alternativeInfluence of surroundings on specific companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is the Influence of surroundings on a specific company. The main goal of this work is to elaborate on analysis of the surroundings of a specific company STAVBA Plzeň s.r.o. and to evaluate the results. It includes the formulation of recommendations for maintaining competitiveness on the construction market in relation to the results. The first part of the thesis deals with the theoretical definition of the basic concepts regarding the company, its surroundings and the characteristics of the individual factors influencing the business activity. The second part contains a theoretical description of PEST analysis, Porter's five forces analysis and SWOT analysis. In the third chapter, details about the business can be found. The following parts focus on the practical application of business environment analyses through selected methods. The suggestions for improvement which should lead to maintaining the competitiveness of the company are recommended based on the achieved results.en
dc.subject.translatedbusiness environmenten
dc.subject.translatedpest analysisen
dc.subject.translatedporter´s five forces analysisen
dc.subject.translatedswot analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulcova Stepanka K15B0171P.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
BP-Ulcova-VP.pdfPosudek vedoucího práce654,05 kBAdobe PDFView/Open
BP-Ulcova-OP.pdfPosudek oponenta práce533,83 kBAdobe PDFView/Open
Ulcova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce132,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.