Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Kroupová, Kateřina
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32594
Keywords: projekt;projektový plán;logický rámec;propagace;analýza firemního prostředí
Keywords in different language: project;project plan;logical framework;promotion;analysis of corporate environment
Abstract: Předložená práce je zaměřena na plánování propagačního projektu společnosti Dobré finance, která působí jako finanční poradce. V první části práce je společnost představena, provedena analýza marketingového mixu a marketingového firemního prostředí. Dále je zpracována SWOT analýza, ze které je stanovena vhodná strategie. Druhá část se věnuje sestavení plánu propagačního projektu. V rámci každé důležité sekce projektového plánu je uvedena teorie potřebná pro zpracování praktické části, tedy vypracování propagačního projektu. Mezi nejdůležitější výstupy práce patří logický rámec, plánu rozsahu, časový harmonogram, plán lidských a materiálních zdrojů, rozpočet, plán řízení rizik, plán řízení kvality a plán kontroly. V závěru práce jsou uvedeny přínosy projektu pro podnik.
Abstract in different language: The presented work is focused on planning of a promotional project of company Dobré finance, which works as a financial advisor. In the first part of the thesis there is introduction of the company, analysis of marketing mix and marketing company environment. Further there is a SWOT analysis from which a suitable strategy is set. The second part deals with the preparation of the plan of the promotional project. Within each important section of the project plan there is presented theory needed for the processing of the practical part. The most important outputs include the logical framework, scope plan, time schedule, human and material resources plan, budget, risk management plan, quality plan and control plan. At the end of the thesis there are presented the benefits of the project for the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP KROUPOVA.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
BP-Kroupova-VP.pdfPosudek vedoucího práce497,69 kBAdobe PDFView/Open
BP-Kroupova-OP.pdfPosudek oponenta práce583,66 kBAdobe PDFView/Open
Kroupova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce137,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.