Title: Vnímání feminismu v současné české společnosti očima vysokoškolsky vzdělaných lidí
Other Titles: The perception of feminism in the contemporary Czech society with particular focus on people with higher education
Authors: Tkáčová, Denisa
Advisor: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32621
Keywords: feminismus;gender;postavení žen;feminismus za socialismu;feminismus v současné české společnosti;feminismus v zahraničí;kvalitativní výzkum;polo-strukturovaný rozhovor
Keywords in different language: feminism;gender;position of women;feminism in socialism;feminism in contemporary czech society;feminism in the other countries;qualitative research;semi-structured interview
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na vnímání a postoj k feminismu v současné české společnosti, přičemž odhaluje genderové a generační rozdíly popisování a hodnocení feminismu. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak je feminismus v českém prostředí očima vysokoškolsky vzdělaných lidí popisován a jak se o feminismu lidé různých věkových skupin v ČR vyjadřují. Za tímto účelem byl realizován kvalitativní výzkum, kdy s oslovenými participanty a participantkami byly provedeny polo-strukturované rozhovory. Základní zjištění z provedených rozhovorů byla poté podrobena hlubší analýze a interpretaci dat a díky těmto procesům bylo možné vyvodit zásadní závěry práce.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on perception and attitude towards feminism in contemporary Czech society, revealing gender and generation differences in the description and evaluation of feminism. The aim of this bachelor's thesis was to find out how feminism in the Czech environment is described by the eyes of university educated people and how people of different age groups in the Czech Republic express themselves about feminism. For this purpose I carried out a qualitative research, where I conducted semi-structured interviews with the addressed participants. The basic findings from the interviews were then subjected to a deeper analysis and interpretation of the data, and thanks to these processes it was possible to deduce the main conclusions of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Denisa Tkacova.PDFPlný text práce592,29 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci_BP_Tkacova.pdfPosudek vedoucího práce86,97 kBAdobe PDFView/Open
TKACOVA_posudek_oponenta.pdfPosudek oponenta práce95,92 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Tkacova.PDFPrůběh obhajoby práce229,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.