Title: Analýza ocelových konstrukcí billboardů pro různé větrné oblasti
Authors: Polesný, Jaroslav
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32636
Keywords: billboard;větrná oblast;území čr;kategorie terénu;reklamní plocha;kruhový sloup;příhradový tubus;referenční výška;ocelová konstrukce;nátěrový systém;žárové zinkování;cenová kalkulace;analýza;maximální dynamický tlak
Keywords in different language: billboard;wind area;territory of the czech republic;category of terrain;advertising board;circular column;tube;reference height;steel structure;coating system;hot dip galvanizing;price calculation;analysis;maximum dynamic pressure
Abstract: Hlavním předmětem této diplomové práce je analyzovat nárůst pořizovacích nákladů na výstavbu 2. typů nosných systémů billboardů, umístěných v různých větrných oblastech na území ČR, v závislosti na celkové hmotnosti navržených ocelových konstrukcí a dále ocenit materiálový vstup základových konstrukcí, a to objem použitého betonu, tonáž výztuže a podlití patních desek sloupů. Při navrhování nosných konstrukcí bylo postupováno v souladu s příslušnými normami ČSN EN v aktuálním platném znění včetně veškerých částí a příloh. Diplomová práce je rozdělena do hlavní textové části, výkresové části a příloh. Pro výpočet vnitřních sil, deformací a reakcí posuzované ocelové konstrukce byl použit program "IDA NEXIS", určený pro výpočet výše uvedených veličin metodou konečných prvků a samotné posouzení ocelových konstrukcí, včetně kotvení, montážních spojů a základových konstrukcí bylo provedeno pomocí tabulkového kalkulátoru "EXCEL". Výkresová dokumentace je dělena do 6 bloků pro 2 nosné systémy umístěné v 1. 3. větrné oblasti a byla vypracována v souladu s příslušnými normami v aktuálním platném znění včetně veškerých částí a příloh za pomocí programu AutoCAD 2016.
Abstract in different language: The main subject of this diploma thesis is to analyze the costs of two types steel structures systems of billboard, which are situated in the different wind areas in the Czech Republic, depending on total weight steel structures. Another task is to appreciate the material input of the foundation structures, namely the volume of concrete, the weight of the reinforcement and the mount of the anchor plate. Static assessment of steel construction was done in accordance with relevant standards ČSN EN amended to date, including all parts and annexes. The diploma thesis is divided into main text part, drawing part and attachments. For calculation internal forces, deformations and reaction of these steel construction was used program "IDA NEXIS" which used to calculate the above variables by finite element method and static assessment of these steel construction including anchoring, mounting connections and concrete foundations was done by table caculator "EXCEL". Drawing documentation is divided into 6 blocks for 2 structures systems, which are located in the 1. - 3. wind areas and was done by program AutoCad 2016 in accordance with the relevant standards ČSN EN amended to date, including all parts and annexes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Polesny_komplet.pdfPlný text práce10,76 MBAdobe PDFView/Open
Polesny_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,49 kBAdobe PDFView/Open
Polesny_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,13 kBAdobe PDFView/Open
Polesny_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce172,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.