Title: Použití algoritmů teorie grafů pro řízení projektů ve firmě ŠKODA POWER
Other Titles: Using Algorithms of Graphs Theory for Project Management in Company ŠKODA POWER
Authors: Fiřtová, Renáta
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Plevný, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3265
Keywords: síťová analýza;projektové řízení;kritická cesta;kritický řetěz;teorie omezení;Concerto;Primavera
Keywords in different language: network analysis;project management;critical path;critical chain;theory of constraints;Concerto;Primavera
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na použití síťové analýzy v softwarovém prostředí pro řízení projektů ve firmě Škoda Power. V teoretické části uvádí, co je projekt a co je obsahem plánování projektu. Vysvětluje, jakým způsobem lze projekt reprezentovat graficky, a jak zkonstruovat síťový graf. U metod síťové analýzy CPM, PERT a metody kritického řetězu detailně popisuje principy použití doplněnými praktickými příklady. Vzájemné rozdíly vybraných metod lze sledovat na modelovém projektu, který je podroben what-if analýze. Praktická část se věnuje softwarové podpoře řízení projektů ve firmě Škoda Power. Zabývá se základními funkcionalitami softwaru Concerto, který je v současné době v podniku používán, a softwaru Primavera, který ho má nahradit. Zaměřuje se hlavně na jejich vzájemné rozdíly vyplývající z používání odlišných metod síťové analýzy.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the using of network analysis in the software environment for project managing in SKODA POWER. In the theoretical part, there is an explanation of what a project is and what its content of project planning is. It explains the way how to graphically represent the project and how to construct a network graph. It describes principles of using network analysis methods called CPM, PERT and the Critical Chain Method and there are practical examples as well. In the model project containing the what-if analysis, there are differences of several methods. The practical part is about software support of project managing in SKODA POWER. It contains a basic functions view of Concerto software which is used in the company at the moment and Primavera software is supposed to replace it. It is mainly focused on differences from using of other network analysis methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_firtova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Posudek - Firtova DP.pdfPosudek vedoucího práce943,36 kBAdobe PDFView/Open
Firtova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce764,79 kBAdobe PDFView/Open
Firtova.pdfPrůběh obhajoby práce224,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.