Title: Sexualita seniorů v totální instituci z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb
Other Titles: Senior sexuality in a total institution from a social service providers point of view
Authors: Tichá, Karolina
Advisor: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32749
Keywords: sexualita;senioři;totální instituce;lgbt senioři;poskytovatelé sociálních služeb
Keywords in different language: sexuality;seniors;total institution;lgbt seniors;providers of social services
Abstract: Diplomová práce se zabývá sexualitou seniorů v totální instituci z pohledu poskytovatelů sociálních služeb, dílčím tématem je zaměření na LGBT seniory a jejich sexualitu, jelikož právě v totální instituci je výrazně viditelný fenomén heteronormativity. Cílem předkládané práce je ukázat, jak vnímají poskytovatelé sociálních služeb v domovech důchodců sexualitu seniorů, zda je toto téma ve speficifických institucích diskutováno a zda jsou poskytovatelé této problematice otevřeni. Dílčím cílem je ukázat, jaké postoje mají tito pečovatelé LGBT seniorům, k jejich sexualitě a v neposlední řadě zjistit, jak by se stavěli k přímé zkušenosti s LGBT klienty v oné specifické instituci. Struktura práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část je založena na dosavadním vědním výzkumu a explicitně se opírá o několik stěžejních konceptů, jimiž jsou institucionální heteronormativita její vývoj v totální instituci, desexualita stáří a teorie intersekcionality u LGBT seniorů. Empirická část obsahuje vlastní kvalitativní výzkum, který vychází z polo-strukturovaných rozhovorů s patnácti poskytovateli sociálních služeb, dokumentující jejich postoje a názory na diskutovanou problematiku.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with senior sexuality in a total institution from a social service provider's perspective. Particular topic is the focus on LGBT seniors and their sexuality, because the heteronormativity phenomenon is very distinctive in a total institution. The aim of the thesis is to show how social service providers perceive this topic, how is it discussed in some specific institutions and whether they are actually open-minded to the LGBT phenomenon. The particular aim is to find out these providers' attitude toward their LGBT clients and their sexuality. Direct experience with LGBT clients in some specific institutions is also discussed. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is based on the actual scientific research and explicitly relies on several fundamental concepts heteronormativity and its development in a total institution, asexuality of elders and intersectionality theory of LGBT seniors. The empirical part includes the actual qualitative research based on semi-structured interviews with fifteen the social service providers showing their attitudes an opinions on the discussed topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ticha_DP_2018.pdfPlný text práce892,56 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci_DP_Ticha.pdfPosudek vedoucího práce99,91 kBAdobe PDFView/Open
DP_Ticha_OP.pdfPosudek oponenta práce106,53 kBAdobe PDFView/Open
Ticha.PDFPrůběh obhajoby práce191,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.