Název: Mobilita studentů - programy a jejich vnímání a naplňování
Další názvy: Mobility of students - programs and their perception and implementation
Autoři: Karlová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Holubec, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3275
Klíčová slova: vzdělání;studentská mobilita;dočasná mobilita;Erasmus
Klíčová slova v dalším jazyce: education;student mobility;temporary mobility;Erasmus
Abstrakt: Tato práce se zabývá primárně mobilitou studentů. První část práce je věnována tématice migrace a vzdělání. Vzdělání je v dnešní době čím dál tím více ceněné a díky migraci mohou studenti dosáhnout kvalitnějšího vzdělání a mohou poznat, jak fungují vzdělávací instituce v jiných zemích. Hlavní část práce je věnována studentské mobilitě a programu Erasmus, který umožňuje studentům být mobilní. Cílem této práce je ukázat, jak program Erasmus funguje a jak je naplňován studenty. Dále pak, jaké motivy vedly studenty, aby se programu Erasmus zúčastnili. Data byla zjišťována pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které byly vedeny s deseti respondenty. V poslední části práci je uvedena analýza dat a závěry.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis primarily concerns with student mobility. The first part is devoted to the topic of migration and education. Education is increasingly appreciated today and thanks to the migration of students, they can achieve better education and learn how educational institutions in other countries work. The main part is devoted to student mobility and Erasmus, which allows students to be mobile. The aim of this thesis is to show how the Erasmus program works and how are students fulfilled. Furthermore, what motives led the students to participate in the Erasmus program. Data were found out by using semi-structured interviews, which were conducted with ten respondents. The last part is an analysis of data and conclusions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
karlova_bp.pdfPlný text práce315,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlova_VED.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
karlova_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
karlova.PDFPrůběh obhajoby práce196,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3275

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.