Název: Role neziskového sektoru v oblasti imigrace
Další názvy: The role of nonprofit sector in the field of immigration
Autoři: Kratochvílová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3276
Klíčová slova: nestátní neziskové organizace;migrace;integrace;služby;dotace;politický systém
Klíčová slova v dalším jazyce: NGOs;migration;integration;services;subsidies;political system
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá rolí nestátních neziskových organizací na migraci. Především jsem se zaměřovala na to, jaké možnosti nabízejí nevládní neziskové organizace migrantům, jak získávají dotace a jakým způsobem jsou ovlivňovány politikou státu. Data jsem zjišťovala pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory jsem prováděla ve dvou NNO, které se nacházejí v mimopražském kraji. V organizacích jsem vždy mluvila s jedním zaměstnancem. Kromě rozhovorů mi jako zdroj dat sloužily propagační materiály daných organizací.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the role of nonprofit sector in the field of immigration. Centrally, I tried to find out, what are the possibilities offered by nonprofit organizations for immigrants to receive subsidies and how are they influenced by state policy. To find the data I conducted interviews in two NGOs. Those NGOs are not in Prague region. In those organizations, I have always talked with one employee. I used promotional materials of those organizations in addition to my interviews as a data source.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kratochvilova bp.pdfPlný text práce301,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvilova_VED.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kratochvilova-bc.docPosudek oponenta práce33 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
kratochvilova.PDFPrůběh obhajoby práce210,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3276

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.