Title: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku s důrazem na řízení projektů
Other Titles: Evaluation of the effectiveness of personnel policy with the emphasis on project management
Authors: Zlochová, Karolína
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32788
Keywords: řízení lidských zdrojů;řízení projektů;projektový tým;personální (hr) činnosti
Keywords in different language: human resource management;project management;project team;personnel (hr) activities
Abstract: Předložená práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti personální politiky technického centra společnosti Lear Corporation s důrazem na řízení projektů. Práce představuje činnosti HR oddělení technického centra zaměřené na podporu řízení projektů a vzájemnou spolupráci mezi klíčovými osobami v oblasti řízení lidských zdrojů. Praktická část práce se opírá o vlastní zkušenosti autorky a především o zkušenosti HR manažerky a manažerů (členů projektového týmu). V práci jsou navržena opatření pro zvýšení úrovně personálního managementu s důrazem na řízení projektů, které vychází ze strategických cílů technického centra a zároveň z identifikovaných nedostatků v řízení lidských zdrojů v projektech. Navržená opatření mohou podpořit optimalizaci konkrétních HR činností a mají potenciál, že budou v technickém centru aplikována.
Abstract in different language: This master thesis focuses on the evaluation of the effectiveness of the personnel policy of the Lear Corporation's technical centre with an emphasis on project management. This thesis represents the activities of the HR department of the technical centre aimed at supporting project management and mutual cooperation among key persons in the field of human resources management. The practical part is based on the author's own experience and especially on the experience of an HR manager and other managers (project team members). The work proposes measures to increase the level of personnel management with an emphasis on project management, which is based on the strategic objectives of the technical centre and at the same time on identified shortcomings in the management of human resources in the projects. The proposed measures can support the optimization of specific HR activities and have the potential to be applied in the technical centre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zlochova_Karolina.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
DP-Zlochova-OP.pdfPosudek oponenta práce644,22 kBAdobe PDFView/Open
DP-Zlochova-VP.pdfPosudek vedoucího práce591,61 kBAdobe PDFView/Open
Zlochova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce177,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.