Title: Pokušení
Other Titles: Temptation
Authors: Kristejnová, Adéla
Advisor: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Referee: Škubal Marek, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32805
Keywords: příroda;mechanika;hmyz;sbírka;proměna;součástky
Keywords in different language: nature;mechanics;insect;collection;transformation;parts
Abstract: Inspirujeme se přírodou,a hmyz je její magicky delikátní součástí, neboť přese všechna probádaná fakta, tu stejně zůstává nezodpovězené proč - proč jim je dáno tolik komplikovanosti a podob, proč ty nejdelikátnější mechanismy přírody byly naděleny právě těm nejmenším jedincům, uklízečům... Od vědy až po teorie a konspirace, po design, nabízí jejich schopnost transformace všemožné umělecké možnosti vyjádření, a prostor pro alegorie a nové pohledy. Sběratelská kolekce pojatá jako zdánlivá výstava brouků. Tato role tvořitele, hrátky s míšením živoucího s umělým, vlastní volba všech podob a tvarů, hravost a detaily, zde je mé pokušení. Mým cílem je nabídnout novou podívanou na jejich další proměnu, jejich další adaptaci, další schopnost splynout s prostředím. Prostředí,které jim bezprostředně chystáme naším pokrokem v dobývání světa za pomocí vyspělých technologií, přesných a funkčních strojů, propojenosti...
Abstract in different language: We are inspired by nature and insect is a magically delicate part of it, because in spite of all the well known facts, there still are unanswered "whys" - why were they given such complexity and so many shapes, why the most delicate mechanism of nature were given to the tiniest ones. From science to theories and conspirations, to design, their means of transformation offer various ways of artistic expression, places for allegory and new points of view.A set of seemingly ordinary insect collection. This role a Creator, the play of life and technology,my own creation of forms and shapes, playfulness and detail, here lies my Temptation. My goal is to offer a new point of view on their different kind of transformation, the new adaptation, a new way of blending with their surroundings. The surrounding that we create for them with our progressing conquering of the world with our technology, precise machines, connections...
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPkrist.pdfPlný text práce35,74 MBAdobe PDFView/Open
Kristejnova.pdfPosudek oponenta práce584,71 kBAdobe PDFView/Open
Kristejnova_0.pdfPosudek vedoucího práce324,56 kBAdobe PDFView/Open
Kristejnova_1.pdfPrůběh obhajoby práce398,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.