Title: Kriminalistická genetika a trestněprávní aspekty jejího využití
Other Titles: Forensic genetics and the criminal law aspects of its use
Authors: Sedláčková, Pavla
Advisor: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32853
Keywords: trestní právo;trestní řízení;kriminalistika;vyšetřování;genetika;identifikační genetika;dna;analýza dna;dokazování
Keywords in different language: criminal law;criminal proceedings;criminalistics;investigation;genetics;genetic identification;dna;dna analysis;evidence
Abstract: Tématem diplomové práce je využití genetiky při objasňování trestných činů. Práce stručně vysvětluje podstatu analýzy DNA a dále rozvádí její využití v dokazování. Rovněž je představena a zhodnocena související česká právní úprava a je porovnána s vybranou úpravou zahraniční. Cílem práce je představit úlohu této kriminalistické techniky včetně jejích limitů, jako je riziko nesprávné interpretace.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the use of genetics in solving crimes. This paper briefly explains the principles of DNA analysis and further explains its use as evidence. The relevant Czech legislation is also presented and evaluated and compared with some of the foreign regulation. The aim of this thesis is to introduce the role of this forensic technique, including its limits, such as the risk of misinterpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavla Sedlackova 2018.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Sedlackova ved. Vavera.pdfPosudek vedoucího práce549,85 kBAdobe PDFView/Open
Sedlackova op. Chmelik.pdfPosudek oponenta práce813,33 kBAdobe PDFView/Open
Sedlackova pr.o..pdfPrůběh obhajoby práce536,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.