Title: Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích
Other Titles: Teaching computer science and support of computational thinking by lego robot at high school
Authors: Frank, Filip
Advisor: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32877
Keywords: informatické myšlení;legoroboti;metodika;informatika
Keywords in different language: computational thinking;legorobots;metodology;computer science
Abstract: Práce se zabývá výukou informatiky a možnostmi podpory informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích. Práce je členěna do pěti kapitol a následných podkapitol. Zabývali jsme se nejprve definováním informatického myšlení. Východiskem se staly anglické zdroje, které lze v této oblasti považovat za primární. Kvůli následné praktické části nezůstaly opomenuty ani způsoby nahlížení na nový termín v českém prostředí. Ve druhé kapitole jsme se zabývali způsobem zařazení výuky informatiky v RVP a v ŠVP zvolené školy. V průběhu rozboru obou dokumentů jsme se soustředili na hledání míst, která by umožňovala podporovat informatické myšlení, přestože uvedený pojem neobsahují. Do druhé kapitoly byly dále zařazeny informace o plánované revizi RVP. Pokud revize proběhne v intencích doposud zveřejněných podkladů, bude výuka informatického myšlení zakotvena jako klíčová součást výuky vzdělávacího oboru informatika. Třetí kapitola se věnovala legorobotům. Vysvětlili jsme, co budeme za legorobota považovat. Popsali jsme jeho možnosti i s přihlédnutím k využití ve škole. Dále jsme zmínili možné výhody a nevýhody využití legorobotů při výuce. Čtvrtá kapitola si kladla za cíl vytvořit metodiku, pomocí které by bylo možné vyučovat informatiku a podporovat informatické myšlení pomocí legorobotů. Jsou zde zmíněny nejen fáze, kterými metodika prochází a v průběhu kterých dochází k výuce, ale i konkrétní příklady, které je možné v hodinách použít. V poslední kapitole jsme metodiku otestovali na zvoleném gymnáziu. Testování probíhalo, z důvodu snahy co nejméně narušit standardní chod školy, formou dvou projektových dnů. Z testování vznikla případová studie, která zkoumá připravenou metodiku. Žáci měli při práci značné problémy s technickou konstrukcí. Podstatně lépe si ovšem vedli v oblasti pochopení základních programových prvků a konstrukcí.
Abstract in different language: This thesis is called "Teaching computer science and support of computational thinking using legorobots at grammar schools". It is divided into five chapters. The first chapter deals with the definition of computational thinking. The second chapter examines the teaching of computer science according to the state created document and according to the school created document. The third chapter deals with legorobots. Their advantages, disadvantages and opportunities in teaching. The fourth chapter provides a methodology for the teaching of computer sciences and the support of computational thinking by legorobots at grammar schools. The fifth chapter is a case study that verifies the methodology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuka informatiky a podpora informatickeho mysleni pomoci legorobotu.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent_Frank.pdfPosudek oponenta práce429,87 kBAdobe PDFView/Open
Frank_DP_hodnoceni_Filipi_2018.pdfPosudek vedoucího práce112,21 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Frank612.pdfPrůběh obhajoby práce378,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.