Title: Řízení rizik softwarového projektu
Other Titles: Software project risk management
Authors: Mondek, Lukáš
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32915
Keywords: projekt;softwarový projekt;řízení rizik;prince2
Keywords in different language: project;software project;risk management;prince2
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízení rizik softwarového projektu. Cílem práce není pouze popsat a zhodnotit řízení rizik na projektu, ale podat návrh opatření pro zdokonalení řízení rizik pro vybraný projekt. V první části práce jsou představeny pojmy jako projekt, softwarový projekt, rizika a skupiny rizik či vývoj životního cyklu projektu. V druhé části práce jsou zhodnocena rizika projektu ve společnosti Diebold Nixdorf a je zde obsaženo porovnání řízení rizik se šablonou mezinárodní metodiky PRINCE2. Z průběhu popisu řízení rizik a jeho srovnání s metodikou vyplývají návrhy na zlepšení řízení rizik projektu. Jeden z těchto návrhů je aplikovatelný na analyzovaný projekt.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the risk management of the software project. The main aim of the thesis is not only to describe and evaluate the risk management of the specific project, it is also about the author's suggestion for the improvement of risk management of this selected project. The first part of the thesis obtain a descriptions of selected terms such as project, software project, risks and risk groups or project lifecycle development. The second part of the thesis evaluates project risks in the Diebold Nixdorf Company and offers a comparison of risk management of the selected company with the template of the international methodology called PRINCE2. The thesis provides the specific suggestions for improvement of the project risk management in the company thru the comparison with the methodology. One of the suggestion is applicable to the analysed project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
BP-Mondek-VP.pdfPosudek vedoucího práce584,59 kBAdobe PDFView/Open
BP-Mondek-OP.pdfPosudek oponenta práce648,56 kBAdobe PDFView/Open
Mondek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce152,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.