Název: Návrh a implementace webového informačního systému
Další názvy: Design and implementation of a web-based information system
Autoři: Teřlová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Oponent: Martinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32916
Klíčová slova: webový informační systém;webové stránky;php;model;view;controller;design;codeigniter
Klíčová slova v dalším jazyce: web information system;website;php;model;view;controller;design;codeigniter
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na návrh a implementaci webového informačního systému. Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat webový informační systém pro kavárnu, který bude umožňovat jednoduchou editaci obsahu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizován webový informační systém, následně je popsána databázová vrstva, rozdíl mezi statickými a dynamickými stránkami. Dále jsou definovány programovací jazyky, ze kterých je následně vybrán jeden konkrétní, který je pro vývoj systému používán. S výběrem programovacího jazyka souvisí i následný výběr nástrojů pro vývoj. Po této části jsou definovány funkcionality webového informačního systému, je navržen design a následuje popis samotného vývoje systému s použitím frameworku CodeIgniter. Následně jsou popsány funkcionality systému, kterých bylo dosaženo a v konečné fázi vývoje je provedeno testování. Na závěr jsou popsány návrhy na zlepšení a inovaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor thesis is focused on the design and implementation of the web information system. The main goal of the thesis is to design and implement a web-based information system for a café, which will allow easy editing of the content. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the web information system is characterized and the database layer and the difference between static and dynamic pages are described. Then the programming languages are defined, one of them is selected subsequently and then is used for the development of the system. The choice of programming language is also related to the subsequent selection of development tools. After this part, the functionalities of the web-based information system are defined, the design is designed and the development of the system using CodeIgniter framework is described. The functionalities of the system that have been achieved and the system testing are specified after these parts. In the end, suggestions for improvement and innovation are described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Terlova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Terlova-VP.pdfPosudek vedoucího práce606,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Terlova-OP.pdfPosudek oponenta práce77,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Terlova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce174,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.