Title: Návrh a implementace webového informačního systému
Other Titles: Design and implementation of a web-based information system
Authors: Teřlová, Michaela
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Martinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32916
Keywords: webový informační systém;webové stránky;php;model;view;controller;design;codeigniter
Keywords in different language: web information system;website;php;model;view;controller;design;codeigniter
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na návrh a implementaci webového informačního systému. Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat webový informační systém pro kavárnu, který bude umožňovat jednoduchou editaci obsahu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizován webový informační systém, následně je popsána databázová vrstva, rozdíl mezi statickými a dynamickými stránkami. Dále jsou definovány programovací jazyky, ze kterých je následně vybrán jeden konkrétní, který je pro vývoj systému používán. S výběrem programovacího jazyka souvisí i následný výběr nástrojů pro vývoj. Po této části jsou definovány funkcionality webového informačního systému, je navržen design a následuje popis samotného vývoje systému s použitím frameworku CodeIgniter. Následně jsou popsány funkcionality systému, kterých bylo dosaženo a v konečné fázi vývoje je provedeno testování. Na závěr jsou popsány návrhy na zlepšení a inovaci.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the design and implementation of the web information system. The main goal of the thesis is to design and implement a web-based information system for a café, which will allow easy editing of the content. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the web information system is characterized and the database layer and the difference between static and dynamic pages are described. Then the programming languages are defined, one of them is selected subsequently and then is used for the development of the system. The choice of programming language is also related to the subsequent selection of development tools. After this part, the functionalities of the web-based information system are defined, the design is designed and the development of the system using CodeIgniter framework is described. The functionalities of the system that have been achieved and the system testing are specified after these parts. In the end, suggestions for improvement and innovation are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Terlova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
BP-Terlova-VP.pdfPosudek vedoucího práce606,91 kBAdobe PDFView/Open
BP-Terlova-OP.pdfPosudek oponenta práce77,44 kBAdobe PDFView/Open
Terlova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce174,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.