Title: Návrh objektu - Bytový dům Boží Dar
Authors: Fischer, Miroslav
Advisor: Novák Michal, Ing.
Referee: Novák Tomáš, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32918
Keywords: bytový dům;statický výpočet;statické posouzení;železobeton;zdivo;sloup;průvlak;stropní deska;plochá střecha
Keywords in different language: block of flats;static analysis;static assessment;ferroconcrete;masonry;column;girder;ceiling board;flat roof
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena zejména na návrh hmotového, dispozičního, stavebně technického řešení novostavby objektu bytového domu, na sestavení působícího zatížení, jeho kombinací a statického posouzení vybraných prvků konstrukce dle platných norem ČSN EN. Pro navržené řešení je provedena zjednodušená výkresová dokumentace na úrovni projektové dokumentace pro účely stavebního povolení. Výkresová část práce byla provedena ve studentské verzi programu AutoCAD 2018. Vytvoření statického modelu, provedení statických výpočtů a posouzení konstrukce v programech SCIA Engineer 17.01 studentská verze a FIN EC 2018 demoverze.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is mainly focused on the design of the mass solution, disposition layout and construction-technical solution of the new-build block of flats. The thesis also deals with the construction of the active load, its combinations and the static assessment for the selected elements of the structure according to the valid ČSN EN standards. For the proposed solution, we provide a simplified drawing documentation at the level of project documentation for building permit purposes. The drawing part of the thesis was made in the student version of the programme AutoCAD 2018. Creation of a static model, execution of static calculations and assessment of construction was made in student version of SCIA Engineer 17.01 and demoversion of FIN EC 2018.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Fischer.pdfPlný text práce8,89 MBAdobe PDFView/Open
Fischer_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce465,71 kBAdobe PDFView/Open
Fischer_oponent.pdfPosudek oponenta práce498,18 kBAdobe PDFView/Open
Fischer_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce158,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.