Název: Polyfunkční dům
Autoři: Abramovich, Hanna
Vedoucí práce/školitel: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Oponent: Boháč František, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32939
Klíčová slova: polyfuknkční dům;základová konstrukce;svislé nosné konstrukce;stropní konstrukce;zastřešení;zatížení
Klíčová slova v dalším jazyce: multifunctional house;the base of the structure;the vertical supporting structure;ceiling design;roofing;load
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního domu v Praze Dejvicích dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Navržený objekt je řešen jako třípodlažní zděný stěnový systém. Objekt je zastřešen střechou "těžkého typu". V bakalářské práci se zabývám architektonickým i konstrukčním řešením. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD 2015. Pro statické výpočty byl použit program Fin EC. Pro zpracování tepelného posouzení konstrukcí byl použit program Teplo 2017LT. Textové zprávy byly vytvořeny v programu Microsoft Word. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is aimed to examine project documentation for construction permit of multifunctional house in Prague Dejvice according to regulation 63/2013. The suggested building is designed as a three-storey brick bearing-wall system. The building is using a "hard type" roofing. Architectural and structural resolution is also considered in the thesis. Drawings were processed in AutoCAD 2015. Fin EC is used for statistical calculation. Teplo 2017LT is used for processing heat treatment of the building. Textual information was created in Microsoft Word. All the constructions and calculations were executed according to current ČSN regulations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hanna Abramovich Bakalarska prace.pdfPlný text práce18,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Abramovich_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Abramovich_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Abramovich_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce181,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32939

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.