Název: Mezigenerační vztahy v rodině: postavení a role prarodičů v české rodině
Další názvy: Intergenerational relations in the family: Grandparents´ position and role in the contemporary Czech family
Autoři: Pavlíčková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3296
Klíčová slova: mezigenerační vztahy;mezigenerační solidarita;prarodičovství;mezigenerační ambivalence
Klíčová slova v dalším jazyce: intergenerational relations;intergenerational solidarity;grandparenthood;intergenerational ambivalence
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá podobou mezigeneračních vztahů v současné české rodině se zaměřením na roli a postavení prarodičů. Vychází z předpokladu, že ani na začátku třetího tisíciletí nemůžeme v české společnosti mluvit o konci rodiny, či o úplném separování prokreační rodiny od rodiny orientační, že naopak vzájemné kontakty a interakce mezi generacemi jsou stále poměrně časté a dynamické. Provedený výzkum kombinuje kvantitativní a kvalitativní sběr a zpracování dat. Zjišťuje, jak prarodiče a jejich dospělé děti vnímají mezigenerační vztahy v rodině. Zkoumá: (1) roli prarodičů v životě dospělých dětí a očekávanou formu vzájemné podpory, (2) skutečnou podoba vzájemných kontaktů a poskytované podpory, (3) motivaci jednotlivých generací ke vzájemné pomoci a podpoře a (4) případné konflikty a jejich vliv na mezigenerační solidaritu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis deals with the form of intergenerational relations in the contemporary Czech family with a focus on the role and status of grandparents. It is based on the assumption that even at the beginning of the third millennium we can not speak about the end of the family in the Czech society or about a full separation of family of procreation from family of orientation. On the contrary, mutual contact and interaction between generations are still relatively frequent and dynamic. The research combines quantitative and qualitative data collection and processing. It explores how the grandparents and their adult children perceive intergenerational family relationships. It examines: (1) the role of grandparents in the lives of adult children and expected form of mutual support, (2) the actual form of contacts and provided support, (3) motivations of each generation for mutual assistance and support, and (4) potential conflicts and their impact on intergenerational solidarity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavlickova.pdfPlný text práce639,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_BP_Pavlickova.docPosudek vedoucího práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Marie Pavlickova_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
pavlickova.PDFPrůběh obhajoby práce215,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.