Title: Stravovací zvyklosti žáků 2. stupně základních škol
Other Titles: Dietary Habits of Lower - Secondary school Pupils
Authors: Vanická, Pavlína
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32986
Keywords: výživa;stravovací zvyklosti;výživové potřeby dítěte;živiny;vitamíny;minerální látky;pitný režim;jídelní preference a averze
Keywords in different language: nutrition;dietary behaviour;children's nutritional requirements;nutrients;vitamins;minerals;water intake;food preferences and aversions
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá stravovacími zvyklostmi žáků na 2. stupni základních škol. V teoretické části jsem nejprve definovala výživové potřeby dítěte - jaká je jejich energetická potřeba, optimální příjem živin, vitamínů, minerálních látek a v neposlední řadě důležitost pitného režimu. V další části jsem se věnovala vývoji jídelního chování, které se formuje již v kojeneckém období. Zabývala jsem se utvářením stravovacích návyků, preferencí a averzí k jídlu. Další část práce byla zaměřena na vliv rodiny a školy při utváření stravovacích zvyklostí dítěte. Praktická část má výzkumný charakter. Výzkumná sonda si kladla za cíl zjistit, jaké jsou stravovací zvyklosti žáků 2. stupně základních škol. Jaká je spotřeba, četnost, preference určitých druhů potravin a jaká je rozdílnost stravovacích návyků mezi určitými ročníky.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to investigate dietary behaviour of children at the primary school, ages between 11 and 15. In the theoretical part I firstly defined children's nutritional requirements, namely their required energy intake, nutrients and minerals and the importance of water intake. Secondly, I investigated the development and changes of dietary behaviour which begins to form already at the toddler age. I focused on how the dietary behaviour is established and what influences food preferences and aversions. Thirdly, I explored the environmental and social factors impacting the dietary behaviour such as family and school. The practical part of the thesis is an actual research into the dietary behaviour of children at a particular primary school. The questionnaire aimed to show the volume, frequency and food group preferences as well as the differences in the dietary behaviour amongst individual school grades.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vanicka 2018.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Vanicka-oponent.pdfPosudek oponenta práce248,92 kBAdobe PDFView/Open
Vanicka-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce647,58 kBAdobe PDFView/Open
Vanicka-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce22,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.