Title: Romské dítě v české škole
Authors: Šafaříková, Monika
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32990
Keywords: motivace;inkluze;podpůrná opatření;přístup pedagoga;rodina;vzdělávací metody vzdělávání romského dítěte
Keywords in different language: motivation;inclusion;supportive measures;pedagogical approach;family;educational methods;education of a roma child
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vzdělávání romského dítěte v hlavním vzdělávacím proudu na běžné základní škole. Budu se snažit zjistit, zda je školní úspěšnost či neúspěšnost romského žáka více ovlivněna jeho etnickým původem, nebo sociokulturním prostředím, ve kterém žije. Pozornost bude také věnována postoji rodiny ke vzdělání a spolupráci rodiny se školou, motivaci romského dítěte v edukačním procesu, přístupu pedagoga k romskému dítěti a přijetí romského dítěte třídním kolektivem.
Abstract in different language: In my diploma thesis I deal with the issue of education of a Roma child in mainstream education at a common elementary school. I will try to find out whether the school success or failure of a Roma pupil is more influenced by its ethnic origin or the socio-cultural environment in which it lives. Attention will also be paid to the attitude of the family towards education and family co-operation with the school, the motivation of the Roma child in the educational process, the access of a pedagogue to a Roma child and the admission of a Roma child by a class college.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Safarikova.pdfPlný text práce775,73 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova-oponent.pdfPosudek oponenta práce534,09 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce544,23 kBAdobe PDFView/Open
Safarikova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.