Název: Strach a úzkost ve škole
Další názvy: Fear and anxiety at school
Autoři: Kalvasová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Szachtová Alena, PhDr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32993
Klíčová slova: strach;úzkost;školní fobie;školní úspěch a neúspěch;výkonová motivace
Klíčová slova v dalším jazyce: keywords: fear;anxiety;school phobia;school success and failure;performance motivation
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tématem strachu a úzkosti ve školním prostředí a s tím související výkonovou motivací žáků. Cílem práce je nastínit problematiku školních strachů a současně zmapovat, do jaké míry jsou žáci základních škol motivováni k výkonu úspěchem a do jaké míry se obávají neúspěchu. Dalším cílem je určit školní výkonovou orientaci tříd. Práce je rozčleněná na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy jako strach, úzkost, fobie, tréma, emoce, zátěž a motivace. Praktická část využívá dotazníků školní výkonové motivace pro žáky i učitele (MV 6 Ž a MV 6 U) ke zjištění výkonové orientace žáků a pohledu učitele na žáka v této problematice. Na základě kvantitativního výzkumu byla vyhodnocována také výkonová tendence celých třídních kolektivů. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že postoj žáka a pohled učitele se od sebe značně liší. Dále bylo zjištěno, že motivovanost tříd je zaměřená převážně na potřebu úspěšného výkonu, nebo se nachází v pásmu průměru.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is to do with the topic of fear and anxiety in school area and performance motivation connected with these. The main aim of the thesis is to outline the problematic of school fears and to map, how much are students of elementary schools motivated to performance by success and how much they fear a failure. Another aim of this thesis is to determine a success orientation of classes. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part delimits elementary terms, such as fear, anxiety, phobia, stage fright, load and motivation. The practical part uses questionnaires of school motivation for students and teachers (MV 6 Ž and MV 6 u) to find out performance orientation of students and the view of teachers of students in this problematic. Based on quantitative research was evaluated also performance tendency of whole class teams. Followed from the results was evaluated that the posture of the student and the view of the teacher differ from each other. It was also discovered that the motivation of students is predominantly based on the need of a success performance or it is found in the average zone.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_KALVASOVA.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalvasova-oponent.pdfPosudek oponenta práce532,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalvasova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce68,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalvasova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce22,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.