Název: Volná kresba dětí na prvním stupni ZŠ
Další názvy: Freehand drawing of children at the primary school
Autoři: Konrádová, Šarlota
Vedoucí práce/školitel: Polišenská Veronika Anna, PhDr. Ph.D., MSc.
Oponent: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32996
Klíčová slova: volná kresba;kresba;tvořivost;myšlení;vnímání;gramothbost
Klíčová slova v dalším jazyce: free drawing;drawing;creativity;thinking;perception;literacy
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vývoj dětí v mladším školním věku a na kresbu dětí na prvním stupni. Teoretická část se zabývá vstupem dítěte do první třídy. Dále je zde popisován vývoj dětí jak po stránce tělesné a vývoje motoriky, tak po stránce vývoje poznávacích procesů či socializace žáka. V další části teorie je popsána kresba, její historie, význam a důvody, proč podporovat v kresebném projevu děti. Na závěr je teoretická část zaměřena na volnou kresbu a metodu práce. Praktická část na základě výzkumu ve třídě zkoumá postoje žáků k volné kresbě, jejich způsob tvorby, chování a další situace, které byly během volné tvorby pozorovány. Cílem práce je zjistit, zda bude volná kresba vhodnou alternací do hodin výtvarné výchovy. Dále je cílem stanovit, jaký postoj k volné tvorbě zaujmou žáci, jaké chování bude během tvorby dětí panovat a jakou techniku kresby děti zvolí, jestliže nejsou limitovány pravidly a nemají určený styl, kterým tvořit ani pomůcky, které mají využít.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is discuss on development of the school children between ages 6-12 and on the drawing of children at the first stage. The theoretical part disertates the entry of chidren into the first class. It also describes the development of children both in term sof physical and motor skills, as well as in the development of cognitive processes or pupil socialization. Consequenty, the drawing is being discussed thoroughly as well as its history, meaning and reasons clarifing why the support of children in drawing is important.. At the end, the theoretical part is focuses on free drawing and method of work. The practical part, which is based on classroom research, examines the attitudes of pupils to free drawing, their way of production, behavior and other situations that were observed during free creation. The aim of the work is to find out whether the free drawing will be a suitable alternative to art lessons. It is also the purpose to determine what attitude will the pupils express while having no boudaries will pupils take, how will they behave during thein creation , and what type of drawing will children choose.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Volna kresba deti na 1. stupni ZS - Konradova, Diplomova prace.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konradova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce222,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konradova-oponent.pdfPosudek oponenta práce493,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konradova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce21,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32996

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.