Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorForejtová Monika, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠlehoferová, Věra
dc.contributor.refereeKřivka Tomáš, Mgr.
dc.date.accepted2018-5-23
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:27Z-
dc.date.available2016-11-7
dc.date.available2019-03-15T10:24:27Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73641
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33020
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá evropským antidiskriminačním právem se zaměřením na obtěžování a pronásledování osob. První část této práce pojednává o základních pojmech, které souvisejí s antidiskriminačním právem. Tato kapitola se zaměřuje na vysvětlení pojmů jako je rovnost, diskriminace, diskriminační důvody a samozřejmě lidskou důstojnost, která je spjata právě i s obtěžováním. Následující dvě kapitoly jsou zaměřeny na prameny, které souvisejí s antidiskriminačním právem. Jedna z těchto kapitol pojednává o evropských pramenech, druhá o vnitrostátních pramenech. Následující část práce představuje stěžejní kapitolu, jelikož se věnuje obtěžování. Zde je vysvětleno obtěžování jako institut antidiskriminačního práva a rozebrána jeho důležitost a tedy nutnost ho považovat za diskriminaci. V této kapitole je i zahrnut pohled veřejného ochránce práv a důležitá judikatura týkající se obtěžování. Samozřejmě není v kapitole opomenuto sexuální obtěžování a problematika prokazování obtěžování. V následující kapitole navážeme na pronásledování, kde je popsáno jeho zakotvení v právním řádu ČR a jeho důležitost. Poslední kapitola se zaměřuje na prostředky ochrany před diskriminací, které jsou samozřejmě důležitou součástí této problematiky, jelikož bez nich by se diskriminovaný jedinec nemohl domoci svého práva. Tyto prostředky jsou rozděleny na soudní a mimosoudní ochranu.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectantidiskriminační právocs
dc.subjectrovnostcs
dc.subjectdiskriminacecs
dc.subjectlidská důstojnostcs
dc.subjectobtěžovánícs
dc.subjectsexuální obtěžovánícs
dc.subjectpronásledovánícs
dc.subjectsoudní ochranacs
dc.subjectmimosoudní ochranacs
dc.titleEvropské antidiskriminační právo se zaměřením na obtěžování a pronásledování osobcs
dc.title.alternativeEuropean antidiscrimination law focusing on harassment and persecution of personsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with European antidiscrimination law focusing on harassment and persecution of persons. The first part of this thesis deals with basic concepts related to antidiscrimination law. This chapter focuses on explaining concepts such as equality, discrimination, discriminatory reasons and, of course, human dignity, which is connected with harassment. The following two chapters focus on sources related to antidiscrimination law. One of these chapters deals with European sources, the other about national sources. The following part of the thesis is a crucial chapter because it deals with harassment. Here is explained the harassment as an antidiscrimination law institute and its importance and therefore the necessity to regard it as a discrimination. This chapter also includes the views of the Ombudsman and important case law on harassment. Of course, the chapter does not mention sexual harassment and the problem of proving harassment. In the next chapter, we will focus on the persecution, which describes its anchoring in the Czech legal order and its importance. The last chapter focuses on means of protection against discrimination, which, of course, is an important part of this issue, since without them a discriminated individual could not claim his or her right. These funds are divided into judicial and extrajudicial protection.en
dc.subject.translatedantidiscrimination lawen
dc.subject.translatedequalityen
dc.subject.translateddiscriminationen
dc.subject.translatedhuman dignityen
dc.subject.translatedharassmenten
dc.subject.translatedsexual harassmenten
dc.subject.translatedpersecutionen
dc.subject.translatedjudicial protectionen
dc.subject.translatedextrajudical protectionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Vera Slehoferova 2018.pdfPlný text práce569,37 kBAdobe PDFView/Open
Slehoferova FO.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Slehoferova KR.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Slehoferova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce546,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.