Title: Prohibice v USA v letech 1920-1933
Other Titles: Prohibition in USA in 1920-1933
Authors: Anděl, Milan
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33040
Keywords: prohibice;usa;volsteadův zákon;1920;1933;1920-1933;alkohol;xviii. dodatek;andrew volstead;liga proti výčepům;unie žen za křesťanskou střídmost;prohibiční jednotka;pobřežní stráž;hobsonova rezoluce;prezidentská kampaň 1928;asociace proti prohibičnímu dodatku;ženský výbor pro modifikaci xviii. dodatku a ženská organizace pro národní reformu prohibice;prezidentská kampaň 1932;xxi. dodatek
Keywords in different language: prohibition;usa;volstead act;1920;1933;1920-1933;alcohol;eighteenth amendment;andrew volstead;anti-saloon league;woman's christian temperance union;prohibition unit;coast guard;hobson resolution;presidential campaign 1928;association against the prohibition amendment;women's committee for the modification of the eighteen amendment;women's organization for national prohibition reform;presidential campaign 1932;twenty-first amendment
Abstract: Tato bakalářská práce se pokouší analyzovat okolnosti vzniku, počátky, průběh a ukončení prohibice v USA v letech 1920-1933. Autor se pokusil představit legislativy na státní a poté na celonárodní úrovni (Webb-Kenyonův zákon, Hobsonova rezoluce, Zákon o kontrole potravin a paliva a Válečný prohibiční zákon), které zakazovaly prodej alkoholu před rokem 1920. Poté se autor pokusil představit XVIII. dodatek americké ústavy, přičemž se věnuje popisu schvalovacího procesu legislativy, jejím zákazům a výjimkám. Dále se autor věnuje detailní analýze organizací, které se zasadily o zavedení prohibice v platnost na celonárodní úrovni (Liga proti výčepům a Unie žen za křesťanskou střídmost). Větší část práce autor věnuje analýze let 1920-1933, konkrétně jak byl Volsteadův zákon přijat širokou veřejností (imigranty, Afroameričany, katolíky, židy, pracující třídou, soudci, politiky, průmyslníky a lékaři). Poté se autor věnuje popisu výroby alkoholu v destilačních kolonách, přidávání jedu do průmyslového alkoholu, pašování lihovin a situaci, která nastala pro lihovary, pivovary a vinice začátkem 20. let 20. století. Následovala analýza salonů, nelegálních "speakeasies", nočních klubů, kabaretů, hotelů a restaurací. Autor seznámil čtenáře s organizacemi, které prosazovali prohibiční zákony od roku 1920 (Prohibiční jednotka, Pobřežní stráž a nechvalně známý Ku-klux-klan), analyzoval tresty za porušení prohibičních zákonů a situaci ve věznicích od počátku 20. let 20. století. Poté se autor zaměřil na prezidentskou kampaň v roce 1928 mezi Alem Smithem a Herbertem Clarkem Hooverem, seznámil čtenáře s důvody zrušení prohibice, organizacemi, které se velkou měrou zasloužily o její pád (Asociace proti prohibičnímu dodatku, Ženský výbor pro modifikaci XVIII. dodatku a Ženská organizace pro národní reformu prohibice). Poté se autor věnoval prezidentské kampani z roku 1932 mezi Franklinem Delano Rooseveltem a Herbertem Clarkem Hooverem, která rozhodla o osudu prohibice a následně věnoval prostor XXI. dodatku, který rušil platnost XVIII. dodatku.
Abstract in different language: This bachelor thesis is trying to analyse circumstances of origin, beginnings, progress and the end of prohibition in the United States of America 1920-1933. The autor attempts to introduce legislations on state and national levels (Webb-Kenyon Act, Hobson Resolution, Food and Fuel Control Act, Wartime Prohibition Act), which banned the sale of alcohol before 1920. Then the autor attempts to introduce Eighteenth Amendment, whereas he described ratification of this act, plus what the legislation banned and allowed. Then he described the organisations, that helped with ratification of Volstead Act (Anti-Saloon League and Woman's Christian Temperance Union). The autor devoted bigger part of this bachelor thesis to analyze 1920-1933, primaly the attitude of immigrants, African Americans, Catholics, Jews, working class, judges, politics, industrialists and doctors). Then the autor deals with the description of manufacture of alcohol in illegal stills, adding poison into industrial alcohol, smuggling spirits of worse quality and situation, that now happened for breweries, distilleries and vineyards in the beginning of 1920s. After that followed analysis of salons, illegal speakeasies, night clubs, cabarets, hotels and restaurations. The autor introduced the reader with the organisations, that helped with enforcement of the Volstead Act (Prohibition Unit, Coast Guard and infamous Ku-klux-klan), analyzed penalties for violation of the Eighteenth Amendment and situation in prisons in the beginning of 1920s. Then the autor focused on presidential campaign in 1928 between Al Smith and Herbert Clark Hoover, reasons, why prohibition failed, organisations, that helped repeal the Eighteenth Amendment (Association against the Prohibition Amendment, Women's Committee for the Modification of the Eighteen Amendment and Women's Organization for National Prohibition Reform). Then the autor focused on presidential campaign in 1932 between Franklin Delano Roosevelt and Herbert Clark Hoover, which decided about the fate of prohibition and description of Twenty-first Amendment, which canceled the Eighteenth Amendment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Milan Andel - Prohibice v USA v letech 1920-1933.pdfPlný text práce875,37 kBAdobe PDFView/Open
Andel - V.pdfPosudek vedoucího práce663,43 kBAdobe PDFView/Open
Andel - O.pdfPosudek oponenta práce657,26 kBAdobe PDFView/Open
Andel - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce255,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.