Název: Úpadky podniků - využití predikčních modelů
Další názvy: Business bankruptcies - using predictive models
Autoři: Mičudová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Macek, Jan
Oponent: Vacík, Emil
Mikoláš, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3307
Klíčová slova: Altman;finanční analýza;finanční zdraví;krize podniku;model IN05;predikční model;Taffler;úpadek;z-skóre
Klíčová slova v dalším jazyce: Altman;bankruptcy;company crisis;financial analysis;financial health;IN05 model;predictive model;Taffler;Z-score
Abstrakt: Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou využití predikčních modelů v podnikové praxi. Schopnost úspěšně odvozovat budoucí hodnoty klíčových proměnných patřila vždy k objektům lidského zájmu a nevyhnula se ani podnikové sféře. Už po několik desítek let se mnozí ekonomové snaží nalézt způsob, jak co nejpřesněji posoudit zdraví podniku, případně předvídat úpadek. Cílem disertační práce je analyzovat přesnost vybraných predikčních modelů a jejich využívání v podnikové praxi. V souladu se stanovenými cíli a samotným zaměřením práce je nejprve zpracován teoretický rámec, který bezprostředně souvisí s problematikou úpadků podniků a možnostmi jejich predikce. Na základě rešerše odborné literatury, především zahraniční, byly analyzovány principy fungování predikčních modelů, objasněny příčiny krize podniku, právně vymezen úpadek podniku a definovány náklady úpadku. Na teoretickou část plynule navazuje praktická část práce, která se zabývá analýzou vybraných predikčních modelů. Je zhodnocena nejen jejich spolehlivost při predikci úpadku, ale především provedena analýza jejich proměnných. V rámci výzkumu jsou ověřeny předpoklady modelů, jsou definovány proměnné vedoucí k chybné klasifikaci podniků a proměnné s největší diskriminační silou. Pomocí vhodných nástrojů je provedena komparace spolehlivosti jednotlivých modelů. Další část práce je věnována výzkumu zaměřenému na zhodnocení využívání predikčních modelů v podnikové praxi. Práce podává široký pohled a doporučení při praktickém využívání podnikových predikčních modelů.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with the issues of using predictive models in companies. The ability to successfully derive future values of key variables has always belonged with the objects of human interest and has not even avoided the business sector. For several decades, many economists have been trying to find a way how to assess the health of a business as accurately as possible, or predict bankruptcy. The aim of this dissertation is to analyse the accuracy of selected predictive models and their use in business practice. At first the theoretical framework, which is directly related to the issues of business bankruptcies and their possible prediction, is developed in accordance with the set aims and scope of dissertation itself. Based on the professional literature search, especially the foreign one, the principles of predictive models functioning were analyzed, causes of company crisis were identified, company bankruptcy has been defined in terms of law and bankruptcy costs were also defined. The theoretical part is followed by the practical part that deals with the analysis of selected predictive models. Not only is their reliability when predicting bankruptcy evaluated, but also an analysis of their variables is performed. The model assumptions are verified within the research, the variables leading to misclassification of enterprises and variables with the greatest discriminatory power are defined. Reliability of individual models is compared using appropriate tools. Another part of the work is focused on the research that evaluates the use of predictive models in companies. This dissertation gives a broad view of and recommendations for the practical use of predictive models in companies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Micudova_DisP.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prof. Mikolas - oponentsky posudek (Micudova).pdfPosudek vedoucího práce671,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
doc. Vacik - oponentsky posudek (Micudova).pdfPosudek oponenta práce568,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Micudova.pdfPrůběh obhajoby práce407,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3307

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.