Title: Canisterapie a její využití v praxi
Other Titles: Canistherapy and its practical use
Authors: Dyršmídová, Šárka
Advisor: Klimtová Václava, Mgr.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33083
Keywords: animoterapie;canisterapie;terapie;mentální retardace;zdravotní postižení;autismus;hyperkinetický syndrom;epilepsie;karlovarský kraj
Keywords in different language: animal assisted activities;animal assisted therapy;animal assisted education;animal assisted crisis response;dog-assited therapy;therapy;mental retardation;disability;autism;hyperkinetic syndrome;epilepsy;karlovy vary region
Abstract: Tématem této bakalářské práce je Canisterapie a její využití v praxi. Práce je členěna na dvě hlavní části a to teoretickou a praktickou. Za cíl si kladla zmapovat situaci týkající se canisterapie v Karlovarském kraji. Teoretická část má tři kapitoly a každá ještě své podkapitoly. První kapitola je nazvaná animoterapie a je v ní popsána animoterapie obecně, její historie a rozdělení podle zvířecích druhů. Druhá kapitola se zabývá canisterapií obecně. Nalezneme zde účastníky a části canisterapie, dále využívané metody a formy. Ve třetí kapitole se nachází popis canisterapeutických zkoušek, které musí složit každý canisterapeutický tým. Taktéž praktická část je složena ze tří kapitol. V první je rozebrán kvantitativní výzkum a jeho cíle. Dále je zde popsána charakteristika výzkumné metody a vzorku. V této části lze také nalézt průběh sběru dat a přehled zařízení v Karlovarském kraji, která byla oslovena. Nalezneme zde i graf, ze kterého zjistíme, ve kterých zřízeních canisterapie probíhá, probíhala a kde naopak nikdy neprobíhala. V druhé kapitole se nachází zpracování a vyhodnocování dat. Ke každé otázce z dotazníku je vytvořen graf, který je doplněn slovní interpretací. Ve třetí, poslední kapitole praktické části jsou k nalezení závěrečná shrnutí a doporučení do praxe.
Abstract in different language: The topic of this Bachelor Thesis is Canistherapy and its practical use. The thesis is divided into two main parts both theoretical and practical. Its objective is to describe current situation regarding canistherapy in the Karlovy Vary Region. The theoretical part includes three chapters and each one is divided into subchapters. The first chapter is called animotherapy and it describes the therapy in general, its history and its structure according to animal species. The second chapter deals with canistherapy in general. It mentions its participants and parts of canistherapy, methods and forms used. Last but not least, there are canistherapeutical examinations, which must be passed by each team. Also the practical part consists of three chapters. The first chapter deals with quantitative research and objectives. The characteristics of the research method and sample are described here. In this section you can also find the course of data collection and an overview of facilities in the Karlovy Vary Region that have been addressed. The included graph helps us determine in which facilities canistherapy is in progress and where it has never been used. The second chapter deals with data processing and evaluation. Each question from the questionnaire is followed by a graph as well as a relevant comment. In the third chapter of the practical part we can find final summary and practical recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dyrsmidova_Sarka.pdfPlný text práce399,09 kBAdobe PDFView/Open
Dyrsmidova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce231,4 kBAdobe PDFView/Open
Dyrsmidova-oponent.pdfPosudek oponenta práce385,45 kBAdobe PDFView/Open
Dyrsmidova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce21,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.